Només el 12,5% dels aturats de Blanes tenen un nivell bàsic d’alfabetització digital

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Blanes va aprovar en la reunió del passat 13 d’octubre el conveni de col·laboració amb la Generaitat de Catalunya per a l’execució del programa Connecta’t 2011, que consisteix en impulsar i fomentar el coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Segons les dades recents (agost 2011) el municipi de Blanes comptava el passat mes d’agost amb 3.336 persones aturades, que representen més del 12% sobre el total de les persones en edat de treballar (d’entre 16 i 65 anys). La majoria de persones en situació d’atur tenen una edat compresa entre els 25 i els 44 anys (52%) i el 40% tenen més de 45 anys. A més, un 74% d’aquestes persones en situació d’atur tenen només finalitzats estudis primaris amb el que es pot deduir que la manca de formació en general i la capacitació digital específicament poden repercutir negativament en el seu grau d’ocupabilitat vers el mercat de treball.

Aquest desconeixement de les TIC i el pertinent risc de fractura digital són, avui en dia, obstacles importants per a una gran part de la ciutadania del municipi a l’hora de cercar feina, ja que les TIC permeten cercar i inscriure’s a ofertes feina en cercadors especialitzats, elaborar i enviar currículums i cartes de presentació, assabentar-se de processos de selecció, capacitar-se laboralment formant-se a distància o trobar informació d’on i com formar-se…, etc., alhora que el domini de les TIC capacita més a les persones i els permet accedir a més llocs de treball i amb millor qualificació.

Poca alfabetització digital

El nivell de capacitació en alfabetització digital de les persones en situació d’atur del municipi de Blanes és preocupant. Només el 12,5% d’aquest collectiu té assolit un nivell mínim. El 87,5 %, per tant, no té un nivell competencial mínim en l’àmbit de les noves tecnologies. En una gradació de l’1 al 6, on 1 és gens coneixement i 6 és nivell acceptable (bàsic) el resultat és : 40,00 %, nivell 1; 23,75 %, nivell 2; 15,00 %, nivell 3; 2,50 %, nivell 4; 6,25 %, nivell 5; 12,50 %, nivell 6, equivalent a nivell bàsic.

Així, amb les dades anteriors, podem comprovar que de les persones que no tenen un nivell bàsic assolit, la majoria es concentra a més en els nivells més baixos (nivell 1, 2 i 3) amb el què la diagnosi és força preocupant.

Objectius del programa Connecta’t

Els programes d’alfabetització digital i concretament el programa Connecta’t consisteix en alfabetitzar digitalment a aquella part de la població del municipi de Blanes en edat activa i en situació d’atur amb un desconeixement més profund de l’ús de les TIC mitjançant la impartició de tallers d’introducció a la informàtica i a la ofimàtica. Els objectius són:

– Contribuir a que les persones esdevinguin més autònomes i independents gràcies a l’ús de les TIC: el domini de l’ús de les TIC permet accedir a una gran quantitat d’informació i de serveis, i, per aquest motiu, permet a una persona esdevenir més autònoma i independent, i, de retruc, li permet també prendre consciència de les possibilitats de la seva pròpia iniciativa personal ja sigui a l’hora de cercar feina o a l’hora de plantejar-se de crear la seva pròpia ocupació laboral.

– Facilitar la inserció laboral o la millora de feina a la població activa del municipi mitjançant una millor capacitació personal a través del domini de les TIC: Les TIC permeten, entre altres coses, buscar feina a través de cercadors de feina especialitzats, enviar currículums i cartes de presentació, assabentar-se de processos de selecció de personal, i, sobretot, permeten accedir a llocs de treball més qualificats on s’exigeixen més capacitacions personals. En aquest sentit les TIC ofereixen un conjunt de possibilitats que faciliten enormement la inserció laboral o la millora de feina.

El Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la informació i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), han engegat l’edició 2011 del programa Connecta’t per promoure l’alfabetització digital de persones en situació d’atur amb la finalitat que aquestes persones disposin de les eines necessàries i adequades per a la recerca d’un lloc de treball.

En el cas de l’Ajuntament de Blanes, el conveni posibilitarà la disponibilitat d’un dinamitzador/a per a la impartició d’activitats formatives amb l’objectiu d’aplicar les competències ofimàtiques bàsiques per iniciar i desenvolupar el procés de recerca de feina, emprant l’ordinador i Internet com a eines.

Aquest dinamitzador/a complementaria les accions d’orientació i ocupació que s’estan executant des de la regidoria de Promoció Econòmica.

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i serà vigent fins l’1 d’abril de 2012. La programació de les activitats formatives es determinarà segons la disponibilitat de les aules d’informàtica disponibles. La capacitat màxima de cada activitat formativa és de 12 persones. Aquest conveni no comporta cap despesa directa per l’Ajuntament de Blanes.