Ordre del dia del ple de Blanes de juliol

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juliol, que se celebrarà el dijous dia 30 a partir de les 19 hores a la sala de plens.

I Part resolutiva – propostes de Secretaria

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries corresponents als dies 13 de juny de 2015, 2 de juliol de 2015 i 14 de juliol de 2015

2. Donar compte de sentències judicials.

3. Donar compte del decret número 2015001027.

4. Aprovar l’establiment del règim de dedicacions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.


Propostes d’acord de la Comissió Informativa General d’Urbanisme i Hisenda.

5. Designar les dues festes locals per a l’any 2016.

II Part de control

6. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per l’adhesió de l’Ajuntament de Blanes a l’Associació de Municipis per la independència.

7. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA per demanar la modificació del preu públic per la prestació de serveis de celebració de matrimoni civil.

8. Precs i preguntes.