L’Ajuntament de Blanes agilitza els tràmits per poder fer obres menors

Els tràmits han d’adaptar-se a les directrius de la Unió Europea

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

El proper divendres 22 de maig entrarà en vigor a Blanes una nova ordenança d’obres que ajudarà a agilitza força els tràmits que cal fer amb l’Ajuntament per a la obtenció del corresponent permís per iniciar-les en relació al què calia complimentar fins ara.

La nova ordenança l’han redactat els Serveis Tècnics del consistori blanenc per adaptar-se a les directius de la Unió Europea, que contempla que la responsabilitat pel possible incompliment de la normativa vigent recaiguin més en qui executa els treballs que no pas en l’administració local, mitjançant un règim de control posterior basat en les declaracions responsables.

La principal novetat de la nova ordenança és que s’han modificat els tràmits que cal seguir per obtenir les llicències d’obres menors. El canvi s’ha introduït mitjançant la implantació de dos nous procediments que s’han de complimentar. Les dues opcions, que compten amb instàncies específiques, són d’una banda l’Assabentat d’Obres, i de l’altra el Règim de Comunicació Prèvia d’Obres.

Per poder distingir els tipus de treballs que s’adapten o no a les dues categories d’obres menors es pot consultar als articles que van del 18 al 21 de la nova ordenança publicada al Butlletí Oficial de la Província. Aquesta normativa estableix les característiques d’aquestes dues tipologies, que condicionen el tipus d’instància que caldrà complimentar, és a dir: l’Assabentat o el Règim de Comunicació.

Fins ara totes les obres menors requerien que es fes un decret, i el temps de la tramitació podia allargar-se entre tres setmanes i un mes abans no es comunicava a l’interessat que tenia el permís per iniciar els treballs. Quan entri en vigor la nova ordenança, en cap dels dos tipus d’obres menors es necessitarà que es faci un decret, tot i que sí que hi ha una mecànica diferent per a cadascuna de les dues tipologies. Pel que fa als tipus d’obres que s’ajusten a les dues categories i a la documentació que cal adjuntar en els dos casos, tot això es troba recollit en les instàncies que cal complimentar.

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Obres Menors d’inici immediat: Assabentat d’Obres

Són els casos de totes aquelles obres que, pel seu poc abast i contingut, poden iniciar-se sense necessitat d’un control preventiu previ per part de l’Ajuntament de Blanes. Es tracta de treballs com per exemple enrajolar, reformar sanitaris i cuines, la pintura de façanes, la col·locació o substitució d’un fals sostre, o bé obres ordinàries de conservació o reparació menor d’edificis no protegits urbanísticament, entre d’altres.

Aquests tipus d’obres estan recollits a la categoria b) de l’article 18 , així com a l’article 20 de la nova ordenança, i per començar a fer-les només cal presentar la instància, pagar les taxes corresponents i donar inici als treballs. Això vol dir que, per començar a fer efectiva la feina que es vol efectuar, no cal esperar cap mena de resposta administrativa del consistori com era necessari fins ara.

En tot cas, la figura de l’Assabentat d’Obres Genèrics no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni pot substituir a cap altre tipus d’intervenció que sigui aplicable. Per això, l’Ajuntament pot declarar que l’Assabentat efectuat no té eficàcia quan les obres o usos del sòl no s’ajustin a la normativa vigent.

Obres Menors amb procés més àgil: Règim de Comunicació Prèvia d’Obres

Dins aquesta tipologia s’inclouen aquells treballs que, pel seu abast i contingut, estan subjectes a que es presenti tota una sèrie de documentació de control preventiu previ per part de l’Ajuntament de Blanes. Igual que l’altra tipus d’obres menors d’Assabentats, no necessiten de cap decret, però en canvi si que ha de passar un procés una mica més llarg fins que es puguin iniciar els treballs que es volen fer.

La mecànica que s’ha de seguir en aquest cas és que, un cop lliurada tota la documentació necessària, els tècnics de l’Ajuntament de Blanes la revisen i, si no hi ha cap qüestió a esmenar que s’ha de comunicar a l’interessat, en el termini d’un mes es poden iniciar els treballs. És a dir: si en un mes no s’ha rebut cap avís en contra, poden començar les obres. La data límit d’un mes es marca a partir del dia en què s’entra la instància a l’administració pública.

Els treballs que s’inclouen en aquesta tipologia són tots aquells que no alteren substancialment el projecte constructiu quant no afecten als fonaments o elements estructurals, volum o superfícies construïdes. També s’hi inclouen la instal·lació de grues torre i aparells elevadors provisionals d’obra i altres casos que estan recollits íntegrament a l’article 21 de la nova ordenança, així com en l’apartat a) de l’article 18 de la nova ordenança.