Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’abril

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’abril; dijous 30-4-2015 a partir de les 20 hores

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 26 de març de 2015.
2. Donar compte de sentències judicials.
3. Donar compte del Decret 2015000658.

Propostes de la Comissió Especial de Comptes

4. Aprovació del Compte General de 2014

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

5. Adjudicacions imposades per l’article 109.2 del Reglament General de Recaptació, segons expedients singulars sotmesos a la Junta de Govern Local.
6. Modificació parcial de l’acord plenari de 28/11/2013 pel que fa al límit de finançament municipal de les obres del carrer Colom i entorns executades per Aigües de Blanes SA, a càrrec del seu Programa d’Actuació, Inversió i Finançament (PAIF).

Propostes de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

7. Aprovar la denominació de Passatge de Francesc Macià a un carreró sense sortida.
8. Aprovar inicialment l’avantprojecte nou reglament de la Biblioteca Comarcal de Blanes.
9. Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament
10. Petició d’accions de les administracions de l’Estat i de la Generalitat per fer front a l’increment de les molèsties per l’activitat lúdica a la zona dels Pins i de La Plantera.

II Part de control

11. Precs i preguntes