Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de març

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de març; dijous 26 a partir de les 20 hores a la sala de plens de l’Ajuntament

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 26 de febrer de 2015.
2. Donar compte de sentències judicials.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

3. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de la Costa Brava (CCB).
4. Aprovació inicial de l’avantprojecte del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària al terme municipal de Blanes.

II Part de control

5. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes de suport als estudiants vaguistes Dani i Isma.
6. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes contra el projecte d’ampliació de l’autopista C-32 de Blanes a Lloret i per la celebració d’una consulta popular.
7. Precs i preguntes.