L’Ajuntament de Blanes detecta que hi ha 12 pisos buits que són propietat de cinc entitats bancàries

Podrien rebre sancions si no els ofereixen per llogar

Reunió de la

Reunió de la Taula Local pel Dret a l’Habitatge, celebrada ahir dilluns / Ajuntament de Blanes

Durant aquests darrers mesos l’Ajuntament de Blanes ha estat documentant i verificant el cens de pisos buits que hi ha al municipi, amb l’objectiu de destriar quins d’ells pertanyen a entitats bancàries i quins altres són propietat de particulars.

A finals de l’any passat ja havia quedat determinat que hi havia 300 pisos buits, i ara s’ha pogut esbrinar que 69 d’ells estan a nom d’entitats bancàries.

El consistori va demanar llavors a la companyia subministradora Aigües de Blanes les dades referents a consums d’aigua dels dos darrers anys, així com quins habitatges disposaven de contracte de serveis en aquests 69 pisos. De la informació facilitada per l’empresa s’ha pogut extreure que 18 d’aquests habitatges són de titularitat privada i que 16 més no tenen consum d’aigua en els darrers dos anys i són de titularitat d’entitats financeres.

Finalment, per determinar si aquests 16 pisos estaven efectivament desocupats, s’ha procedit a efectuar comprovacions in situ dels immobles practicant diligències de policia administrativa i investigació de l’Ajuntament de Blanes. De tot plegat s’extreu que, dels 16 habitatges, 4 estan ocupats i els 12 restants es troben desocupats. Aquests 12 pisos són propietat de cinc entitats bancàries.

Requeriments lliurats a cinc entitats bancàries propietàries dels 12 pisos

En compliment de l’acord del ple de l’Ajuntament del 30 de gener de 2014, així com de l’acord de la Taula Local del Dret a l’Habitatge que es va prendre el 15 de desembre de l’any passat, els serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament de Blanes han iniciat sengles requeriments a les cinc entitats bancàries que són titulars dels dotze pisos desocupats. En els requeriments s’informa sobre els antecedents legals que emparen l’actuació que està duent a terme el consistori blanenc i s’inclouen els cinc punts que s’especifiquen al decret d’alcaldia.

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

En aquest sentit, s’ofereix a les entitats bancàries l’alternativa que cedeixin l’habitatge buit a favor de l’administració pública perquè el pugui gestionar en règim de lloguer social. Les entitats bancàries disposen d’un mes com a termini -a comptar des de l’endemà de la notificació- per comunicar a l’Ajuntament de Blanes l’oferiment de cessió del pis buit, de conformitat amb la Llei del dret a l’habitatge.

També se’ls adverteix que la desocupació permanent dels habitatges constitueix una infracció tipificada com a molt greu, amb sancions que poden arribar fins a 900.000 euros, a banda de la possibilitat d’imposar multes coercitives per un import màxim del 20% d’aquesta quantia, i fins a un màxim de tres, cas d’incomplir el què se’ls demana en el requeriment dins els terminis assenyalats. Per últim, també s’informa a les entitats financeres que disposen de 10 dies com a màxim per presentar els documents i justificacions que creguin necessàries, com podria ser per exemple per demostrar que els pisos requerits sí que han estat ocupats durant aquest temps.

1.374 expedients de probresa energètica durant el 2014

Totes aquestes dades s’han donat a conèixer aquesta setmana durant la reunió que hi va haver ahir dilluns amb els membres de la Taula Local pel Dret a l’Habitatge. En el decurs de la trobada també es va informar als representants de les diferents entitats socials i dels grups polítics que formen part d’aquesta mesa sobre diversos aspectes relacionats amb els ajuts a l’habitatge i a la pobresa energètica que s’han estat efectuant des del consistori.

Durant el 2014 s’han tramitat un total de 1.374 expedients per gestionar els casos de sengles famílies en situació de pobresa energètica, és a dir: ajuts econòmics per pagar les factures de llum, gas i aigua. La gestió d’aquests 1.374 expedients familiars ha suposat un cost de més de 81.000 euros, desglossats de la següent manera:

1.- 320 expedients han estat per famílies que necessitaven ajuts per pagar les factures de llum i gas, amb un cost de més de 36.800 euros.

2.- Els 1.054 restants han estat ajuts per pagar la factura d’aigua, el sanejament i recollida d’escombraries, amb un import de més de 44.200 euros.

Comptadors solidaris

Respecte els comptadors solidaris d’aigua, un projecte pioner arreu de l’estat espanyol que va posar en marxa l’Ajuntament de Blanes a finals del 2013, n’hi ha hagut un total de 58 durant els darrers 15 mesos. Els últims mesos del 2013 es van instal·lar 14 comptadors solidaris; al llarg de tot el 2014 van haver-ne 39 -dels quals 10 es van donar de baixa per diversos motius- i, per últim, aquest 2015 se n’ha instal·lat 5 i se n’ha donat de baixa 1. Això significa que, del total de 58 instal·lats des de fa 15 mesos, actualment en continuen actius 47.

Ajuts a l’habitatge

En relació als ajuts a l’habitatge, s’han tramitat 317 expedients per donar suport a sengles famílies. D’aquest total, n’hi ha hagut 27 al programa municipal, amb un import total d’ajuts de més de 5.800 euros. La resta els ha tramitat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya diferenciats de la següent manera: 212 eren per pisos de lloguer; 18 expedients han estat per urgències i 60 tenien caràcter extraordinari.

Programes de suport a famílies

També es va informar als membres de la Taula Local pel Dret a l’Habitatge sobre el nombre de famílies que s’han beneficiat al llarg del 2014 de diversos programes de suport. En el Pla d’Aliments, s’han ajudat 854 famílies, suposant un total de 2.354 beneficiaris.

En alimentació infantil hi ha hagut 45 beneficiaris en complements de beques i 63 beneficiaris en el programa Salut i Crisi de Càritas, mentre que al programa d’Alimentació de Vacances Escolars (esmorzar i dinar), hi ha hagut 44 beneficiaris. Per últim, un total de 1.743 persones s’han beneficiat del programa higiene inclòs al programa Salut i Crisi de Creu Roja, a través del repartiment des sengles kits amb productes bàsics.