El ple de Blanes aprova el conveni entre l’Ajuntament i els propietaris de Pinya de Rosa

Imatge de la Costa de Pinya de Rosa

Imatge de la Costa de Pinya de Rosa

Una de les qüestions més destacades que es va aprovar el passat dijous durant el ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de febrer és l’aprovació definitiva i per unanimitat del conveni entre l’Ajuntament de Blanes i els propietaris de Pinya de Rosa.

Això permetrà iniciar els tràmits per modificar el POUM i desenvolupar el Pla Especial que inclou els termes urbanístics i mediambientals dels terrenys que van ser declarat l’any 2003 Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN).

El ple del passat 30 d’octubre ja va apovar treure el conveni a exposició pública. Durant aquest període, ERC –que actualment no compta amb representació al consistori- va presentar al·legacions, que han estat desestimades. Ara, el següent pas serà que la propietat presenti una proposta de modificació del POUM amb un enunciat justificat de tot el que vol fer, sobretot en relació a l’ampliació del Mas del Sol que tenen previst.

Un altre dels aspectes que inclou el conveni, és que la propietat faci una delimitació entre la finca del Mas i el jardí, i la reconstrucció del camí de ronda des de la Cala Sant Francesc fins a la platja Treumal, actualment tancat al pas per seguretat. Igualment, també haurà de fer el manteniment del jardí i el seu ús educacional durant 10 anys. Per això, signarà un document de cessió del jardí a favor de l’Ajuntament de Blanes en cas que incompleixi algun acord en aquests anys.

Pinya de Rosa

Pinya de Rosa

Altres punts de l’ordre del dia de la sessió plenària

També va prosperar amb la unanimitat de tots els grups polítics l’adhesió a la central de contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per tramitar el servei de gestió de cobraments a l’estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i conductors amb domicili fora d’Espanya.

D’altra banda, es van resoldre les al·legacions presentades a l’acord plenari del passat 18 de desembre respecte l’aprovació provisional de la nova ordenança municipal per a l’impuls de l’activitat econòmica i de foment d’activitats d’interès públic, que ara ha quedat aprovada amb caràcter definitiu. Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció de la regidora no adscrita, Lourdes Fàbrega.

Durant la sessió plenària també es va aprovar amb caràcter provisional un pla especial urbanístic per construir una piscina al Càmping Bella Terra promogut per aquest establiment, així com el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació d’un contracte de rènting d’un turisme per a la Policia Local de Blanes. Tots dos temes es van aprovar amb unanimitat de tots els grups.