Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de febrer

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de febrer; dijous 26 de febrer de 2015 a partir de les 20 hores a la sala de plens

Arxiu / JFG

Arxiu / JFG

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 29 de gener de 2015.
2. Donar compte de sentències judicials.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3. Expedient número 000534/2015. Adhesió a la central de contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per tramitar, entre d’altres, el servei de gestió de cobraments a l’estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i conductors amb domicili fora de l’Estat espanyol.

4. Expedient número 004735/2014, relatiu a la resolució d’al·legacions a l’acord plenari de 18 de desembre de 2014 d’aprovació provisional de la nova ordenança municipal per a l’impuls de l’activitat econòmica i de foment d’activitats d’interès públic i aprovació definitiva.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

5. Aprovació del conveni urbanístic número 01/14, amb la societat Parc de Pinya de Rosa SL.

6. Aprovació provisional del “Pla Especial urbanístic per la construcció d’una piscina – Càmping Bella Terra”, promogut per Càmping Bella Terra, SA i redactat per l’arquitecte Pilar Gimeno Gonzalez.

7. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació d’un contracte de rènting d’un vehicle tipus turisme per a la Policia Local de Blanes, mitjançant procediment obert.

II Part de control

8. Moció que presenten els grups municipals de CiU i EUiA-ICV de Blanes de suport a les entitats sense ànim de lucre, ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i pares, de veïns, etc., de suport a la simplificació de les seves obligacions.

9. Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV contra el retrocés de la igualtat entre homes i dones amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

10. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV per la modificació del Pla de millora urbana 3 – Nylstar 2 del POUM.

11. Precs i preguntes.