Moció d’ICV-EUiA de Blanes per protegir el patrimoni arquitectònic històric de l’empresa Nylstar

Google Earth

Google Earth

Text de la moció que presentarà aquest dijous el grup municipal d’ICV-EUiA durant el ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de febrer

L’antiga Sociedad Anónima de Fibras Artificiales, en l’actualitat sota el nom de Nylstar SA, és una de les principals indústries de la comarca de La Selva, amb un llegat industrial i una importància econòmica, social i laboral evident.

El procés de desindustrialització i deslocalitzacions de les darreres dècades, així com l’augment de la mecanització, i el canvi de necessitats del sector del tèxtil, ha fet que les necessitats en quant als usos i espais del recinte fabril de l’antiga SAFA hagi anat evolucionant de manera constant, ja que les antigues naus han estat modificades, enderrocades o substituïdes segons els usos que al llarg dels darrers gairebé 100 anys ha tingut aquesta empresa.

L’onze de febrer de 2010 s’aprova el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) en la CTUG. Dins de la NORMATIVA del citat POUM, s’estableix dues àrees de planificació que afecten els terrenys de l’actual NYLSTAR, un PA 7-NYLSTAR 1 que prefixa una ordenació i usos concrets, vinculats a les noves necessitats tant de la mateixa indústria, com del municipi ja que permet la urbanització de la ronda oest i un conjunt d’espais públics que en l’actualitat són d’us privatiu.

Tanmateix, en el PMU 3 – NYLSTAR 2, es fixa un PLA DE MILLORA URBANA, qualificant de sol urbà consolidat per a usos industrials, que preveu ja algunes orientacions per a la cessió a sistemes generals de verds urbans i vialitat, sense estar traçat ni prefixat. Tanmateix, aquest PMU suposa una rigidesa en els usos i en la mateixa urbanització de l’entorn, ja que es tracta d’una àrea molt gran i costosa de desenvolupar en una mateixa actuació, impedeix la parcel·lació, i exclou els usos comercials o d’altres que poden estar també vinculats a la mateixa empresa. L’actual PMU també preveu una cessió del 5% del PMU per a equipaments, un 10% per a espais lliures i un 10% de cessió de l’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament.

En els darrers mesos va entrar al registre de l’Ajuntament de Blanes la sol·licitud de llicència per a l’enderroc i modificació d’un sector de les naus industrials i una xemeneia per a la instal·lació d’un moll de càrrega.

En data 28 de gener de 2015, el Cap de l’Arxiu Municipal de Blanes emet informe tècnic requerint la necessitat de protegir el paisatge industrial en conjunt així com catalogar el patrimoni industrial susceptible de ser un bé cultural a protegir, ja que en l’actualitat el PMU 3 – NYSLTAR 2, no recull aquesta exigència.

En data 29 de Gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Blanes va aprovar la suspensió de llicència per a l’enderroc d’un sector de la nau i la mateixa xemeneia.

En el present mes de febrer, la mateixa empresa ha entrat una nova proposta per la construcció d’un moll de càrrega mantenint la mateixa xemeneia.

Arxiu Municipal de Blanes

Arxiu Municipal de Blanes

Tanmateix, l’evolució de la mateixa empresa, en procés de reconversió i relocalització de part de la cadena de producció fa recomanable l’adaptació de la planificació urbanística a les noves necessitats. Així mateix, els nous creixements i la possibilitat de colmatar el polígon industrial de l’Estació, connectar el sistemes de verds urbans, o establir millors lligams urbans entre el PA 7 – NYSLTAR 1, el PMU 3 – NYLSTAR 2, així com integrar-lo als nous creixements urbanístics previstos al Racó Blau i Avinguda Catalunya, fan necessari la modificació del PMU 3 per tal de protegir el patrimoni industrial, permetre alhora l’adaptació de les naus fixant uns criteris normatius que compatibilitzin les necessitats de la producció i la protecció del patrimoni, permetre usos comercials en un determinat conjunt per tal de preservar les naus, obrir nous espais urbans a la ciutadania, amb la voluntat d’integrar determinats espais de l’antic recinte de la SAFA a la vila de Blanes i que pugui ser usat per la ciutadania, amb la possibilitat de la cessió en aprofitament urbanístic d’una o diverses naus per a equipaments públics.

Aquesta modificació del PMU 3 – NYLSTAR 2, té per objectiu fer compatibles la preservació d’una manera més extensa i integral que la protecció puntual d’una xemeneia del conjunt del patrimoni històrico-arquitectònic del conjunt, amb el mateix desenvolupament industrial de l’empresa Nysltar per garantir no només els llocs de treball actual sinó permetre el seu creixement i desenvolupament.

Per aquestes raons:

El Grup Municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

Instar a l’equip de govern a iniciar els tràmits per a la modificació del sector del Pla de Millora Urbana 3 Nylstar-2 per, d’una banda, incloure en el POUM la catalogació del patrimoni industrial que els serveis tècnics considerin necessari i , d’altre,  estudiar la possibilitat i viabilitat de modificar l’ordenació del sector per adequar les determinacions i previsions urbanístiques a les  necessitats creixents de la industria existent amb coherència amb l’interès públic municipal.
Conformar una comissió urbanística formada pels tècnics implicats i un representant de cada grup municipal així com de l’equip de govern per tal d’avançar en la tramitació de la modificació del POUM i consensuar entre els diferents actors la proposta de modificació del POUM.