Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de desembre

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntment de Blanes del mes de desembre; sala de plens a partir de les 20 hores del dijous 18 de desembre

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 27 de novembre de 2014.
2. Donar compte de sentències judicials, decrets i mocions.

Propostes de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3. Expedient número 004723/2014. Aprovació provisional del Pressupost general per a l’exercici 2015, de les seves Bases d’Execució, la relació de llocs de treball, la plantilla de personal i d’altres acords legalment preceptius.

4. Expedient número 004735/2014 Aprovació provisional de la nova Ordenança municipal per a l’impuls de l’activitat econòmica i de foment d’activitats d’interès públic.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

5. Dissolució del Consorci per a la gestió de la TV Digital Local Pública de la demarcació de la Selva Marítima – Canal Blanes

6. Aprovar inicialment l’avantprojecte de l’ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal de Blanes

7. Encarregar al Consell Comarcal de la Selva la tramitació i cobrament dels expedients d’execució subsidiària, derivats de la necessitat de crear i mantenir franges de protecció contra incendis forestals previstes a la llei 5/2003, de 22 d’abril.

II Part de control

8. Moció que presenta el grup municipal d’EUIA-ICV de Blanes, per fomentar l’ocupació en el sector de la construcció sostenible en els àmbits d’accessibilitat i estalvi energètic.

9. Moció que presenta grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes, per demanar a la Generalitat la inclusió de Blanes en el nou Consorci de Salut del Maresme i la Selva.

10. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes, per defensar el dret de vot reservat pels ciutadans i ciutadanes invidents a les eleccions municipals.

11. Moció que presenten els grups municipals del PSC, CiU, ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita per demanar a la Generalitat l’execució del carril bus Blanes-Lloret.

12. Precs i preguntes.