Ordre del dia del ple d’abril de l’Ajuntament de Blanes

El ple ordinari començará a les 20 hores a la sala de sessions de la Casa de la Vila, amb el següent ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

PROPOSTES DE SECRETARIA

1.-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 28 de març de 2011.

2.-  Donar compte de resolucions judicials.

PROPOSTES D’ACORD DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL DECISÒRIA

3.-  Sol·licitud declaració de compatibilitat funcionària Ajuntament.

4.-  Aprovar la rectificació de l’inventari municipal.

II PART DE CONTROL

5.-  Moció presentada pels grups municipals ERC, EUiA-ICV i PSC en relació al suport a l’associació Sa Costa Barrakes i en contra del canvi d’ubicació de les Barrakes de Blanes.

6.-  Moció presentada pel grup municipal PSC sobre les retallades econòmiques en política educativa de la Generalitat i les seves afectacions a Blanes.

7.-  Moció presentada pel grup municipal PSC per instar la retirada de totes les instal·lacions de la Punta de la Tordera i de la Platja de S’Abanell.

8.-  Moció presentada pel grup municipal EUiA-ICV per tal de demanar a la Generalitat de Catalunya la rectificació en les retallades de la Sanitat Pública.

9.-  Precs i preguntes.