Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juliol

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juliol; dia 31 a partir de les 20 hores

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 26 de juny de 2014.
2. Donar compte de sentències judicials.
3. Esmenar l’error material de l’acord de Ple de data 26 de juny de 2014 pel qual es designen les dues festes locals per a l’any 2015.

Propostes de la Comissió Especial de Comptes

4. Aprovar el compte general de 2013.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

5. Delegar a la Junta de Govern Local competències específiques en matèria de contractació.
6. Proposta al Ple referent a l’emergència habitacional i la pobresa energètica.
7. Encarregar al Consell Comarcal de la Selva la tramitació i cobrament dels expedients d’execució subsidiària, derivats de la necessitat de crear i mantenir franges de protecció contra incendis forestals previstes a la llei 5/2003, de 22 d’abril.

II Part de Control

8. Moció que presenta el grup municipal de CIU Blanes per habilitar com a aparcament gratuït per a vehicles, la zona dels antics camps de futbol de Blanes.

9. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes, per impulsar un pla de mobilitat a Blanes.

10. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa- Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes, contra els bombardejos d’Israel sobre Gaza i en suport del poble Palestina.

11. Precs i preguntes.