Ordre del dia del ple de desembre de l’Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de desembre de l’Ajuntament de Blanes, previst pel dijous 19 a partir de les 20 hores

1. Aprovació de l’acta de la sessió corresponent al dia 24 d’octubre de 2013.

2. Donar compte de sentència judicial.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3. No admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra l’acord del Ple municipal de 20/12/2012 d’aprovació de l’Ordenança fiscal de l’aigua per a l’exercici 2013.

4. Resolució de reclamacions a l’acord plenari de 24 d’octubre de 2013, d’ “Aprovació provisional de la imposició i ordenació de tributs i altres ingressos de dret públic, per a la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2014 i altres acords complementaris” i aprovació definitiva.

5. Autorització de les tarifes per a 2014 de les empreses gestores de serveis públics.

6. Aprovació provisional del Pressupost general per a l’exercici 2014, de les seves Bases d’Execució, la relació de llocs de treball, la plantilla de personal i d’altres acords legalment preceptius.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

7. Aprovació del Pla de jubilacions del personal de l’Ajuntament.

8. Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Blanes i l’Associació de Promoció d’Esdeveniments Girona.

Part de control

9. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV rebutjant la possible venda i privatització del parc públic d’habitatges de l’Incasol per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

10. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV contra l’avantprojecte de la Llei de seguretat ciutadana.

11. Precs i preguntes.