Blanes demanarà a la Generalitat que legalitzi part de dos càmpings que fa anys que ocupen terrenys agrícoles

Foto: Arxiu Blanesaldia

Foto: Arxiu Blanesaldia

El ple de l’Ajuntament de Blanes corresponent al mes de setembre, celebrat ahir, va aprovar per 16 vots a favor i quatre en contra «la formulació de consideracions» relacionades amb el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), que ha iniciat la Generalitat.

El govern català, a través de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, ha obert un període perquè tots els organismes implicats puguin formular les consideracions que creguin oportunes de cara a la redacció definitiva de la present modificació del PDUSC.

Segons l’acord, la consideració que presentarà l’Ajuntament consisteix en es tingui en compte «la possbilitat que els instruments de planejament general municipal (POUM) puguin incorporar al planejament urbanístic les activitats de càmpings, sense títol administratiu, que siguin ampliacions de càmpings existents sempre que es justifiqui i s’acrediti de forma fefaent, a part de l’acompliment dels requeriments de les normatives sectorial aplicables, la necessària justificació tècnica urbanística en relació a la viabilitat económica de dites explitacions turístiques».

Víctor Catalan va explicar amb un mapa la ubicació dels terrenys que es vol legalitzar / Foto: JFG

Víctor Catalan va explicar amb un mapa la ubicació dels terrenys que es vol legalitzar / Foto: JFG

Darrere d’aquesta enrevessada fraseologia es tracta de donar en el futur cobertura legal a les ampliacions de part dels càmpings Blanc i Bellaterra que van realitzar fa anys. Llavors, van ocupar terrenys qualificats per a usos agrícoles, donant-los una utilització turística. En el seu moment, l’Ajuntament va portar el cas als tribunals però va perdre el plet per un defecte de forma, perquè va mancar un acord previ del ple de l’Ajuntament. Sorprenentment, després no es va tornar a fer el procediment judicial de nou.

Per aquest motiu, el grup municipal d’EUiA-ICV va votar en contra ja que va considerar que s’amnistiarà una il·legalitat urbanística. Víctor Catalan, el regidor que va defensar el vot negatiu, va demanar que es faci un referendum a la ciutat perquè siguin els ciutadans els que prenguin la decisió en aquest assumpte, que afecta al negoci turístic de la ciutat.

Intervenció del regidor Josep Trias (CiU)

El PDUSC, que es va aprovar l’any 2005, regula els usos i activitats de tota la franja costanera del litoral català i, en el cas de Blanes, les consideracions que es presentaran es fan amb l’objectiu que la zona dels dos càmpings que està fora de la regularització del pla s’hi pugui incloure. El què demana l’Ajuntament de Blanes és que el PDUSC reculli la possibilitat que el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) pugui incorporar espais regulats dins del PDUSC, sempre i quan compleixin tota una sèrie de condicions.

És una realitat que les ampliacions efectuades al llarg dels anys per diversos càmpings de la zona de S’Abanell no van ser incloses ni en el PDUSC del 2005 ni en el POUM de 2010. La justificació principal de les consideracions que es formulen es basen fonamentalment en la necessitat de preservar l’activitat turística dels càmpings que a Blanes tenen molta importància.

D’altra banda, es creu necessari que les normatives d’àmbit català com el PDUSC permetin que les normatives municipals com el POUM puguin ajustar-se a la proximitat de les realitats socials, econòmiques i turístiques i, -sobretot-, garantir que s’hi facin inversions de millora per tal de preservar la qualitat i el bon servei que hi ha actualment per garantir la seva supervivència.

Intervenció del regidor d’Urbanisme, Miquel Lupiáñez

Fases modificació PDUSC :
1. Fase de consultes: la Generalitat ha tramès als organismes implicats la modificació del PDUSC perquè presentin consideracions. Sense transcendència jurídica.
2. Exposició Pública: després que el govern català hagi recollit totes les consideracions, haurà de decidir quines incorpora o no a la modificació del PDUSC i obrirà un procés d’informació pública perquè tothom pugui formular les al·legacions que cregui oportunes.
3. Aprovació definitiva i aplicació de la Nova Normativa del PDUSC: a partir d’aquí l’Ajuntament de Blanes, seguint el què formuli el nou pla director, podrà iniciar la modificació del POUM amb les prescripcions i consideracions que cregui oportunes.

Fases modificació POUM a l’Ajuntament de Blanes per adaptar-se al PDUSC :
1. Aprovació inicial al ple municipal.
2. Exposició pública.
3. Aprovació provisional al ple municipal.
4. S’eleva el text aprovat en ple a la Comissió Provincial d’Urbanisme, que l’aprova o formula modificacions que retorna a l’Ajuntament.