El ple de l’Ajuntament de Malgrat aprova els estatus de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera

Espai Agrari de la Baixa Tordera / Ajuntament de Malgrat de Mar

El ple de l’Ajuntament va aprovar dijous al vespre els estatuts de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, de la qual forma part Malgrat de Mar, juntament amb els consistoris de Blanes, Tordera, Palafolls i Santa Susanna. Tots els grups municipals hi van votar a favor.

L’Espai Agrari vol ser un ens de protecció de la zona agrícola. L’Espai Agrari de la Baixa Tordera vol ser intermediari entre el sector agrari i l’administració per optimitzar i apostar per la gestió dels recursos del territori. La idea és que sigui un impuls al desenvolupament d’una àrea d’especialització econòmica al voltant del sector agrari per a l’enfortiment del teixit i la cohesió social i l’impuls de l’economia local.

També estem a Telegram. Per rebre en el teu mòbil les nostres notícies l’instant clica aquí y segueix-nos:  t.me/blanesaldia

L’any 2017, els cinc ajuntaments que conformen la Baixa Tordera, juntament amb les tres cooperatives agrícoles de la zona, van iniciar el projecte de creació de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera. Aquest projecte té com a principal objectiu convertir-se en un motor per revalorar el món agrícola i totes les activitats creades al seu voltant.

A final de 2017, es va demanar a la col·laboració de la Diptuació de Barcelona per fer possible la creació de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera com a eina transversal de cooperació territorial per a l’impuls econòmic i la dinamització de l’activitat agrària, i d’altres activitats econòmiques complementàries.

Els objectius de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera, segons els estatuts aprovats, són els següents:

a. Constituir un instrument de cooperació i intercanvi per a la gestió i desenvolupament de l’activitat agrària i activitats econòmiques complementàries a aquesta a l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, per a la sensibilització de la ciutadania envers els espais rurals, i per al foment de la implantació d’estratègies alimentàries en els pobles i ciutats.

b. El foment i promoció econòmica de l’activitat agrària, de les activitats d’elaboració i transformació de productes locals i de proximitat i de les activitats complementàries com ara la restauració, l’agroturisme i el turisme rural, la cultura i el lleure vinculats a l’espai rural.

c. Incentivar la incorporació de noves vocacions laborals al sector agrari, perquè assegurin la continuïtat de l’empresa agrària, a través de la formació professional agrària i d’altres fórmules d’acompanyament i mentoria.

d. Preservar-ne el caràcter rural i el paisatge en mosaic agroforestal, a partir del foment de l’agricultura, la ramaderia, la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals

e. Fomentar la gestió forestal i agrosilvopastoral, especialment amb l’objectiu de contribuir a la diversitat ecològica i la prevenció dels incendis forestals.

f. Posar en valor la gran diversitat de productes de pagès i d’elaboració artesana de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera: els fruits de l’horta, la ramaderia de llet, l’apicultura, el pastoreig, entre d’altres.

g. Establir i impulsar sinèrgies i marcs de col·laboració entre l’activitat agrària i de transformació agroalimentària i les activitats que la promocionen, com són l’agroturisme i turisme rural, la restauració, l’hostaleria i la cultura.

h. Definir estratègies, objectius estratègics i accions a mig i llarg termini en l’àmbit del desenvolupament agrari, turístic i alimentari, i que es recullin en el Pla de Gestió i Desenvolupament de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera. Promoure la participació de les entitats públiques i privades del territori en la seva definició.

i. Prioritzar i desenvolupar en projectes les accions previstes en el Pla de Gestió i Desenvolupament mitjançant l’elaboració de Plans d’Actuació bianuals. Promoure la participació de les entitats públiques i privades del territori en la seva definició.

j. Executar, fer el seguiment i avaluar els projectes inclosos en el Pla d’Actuacions de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera.

k. Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes sobre l’Espai Agrari.

l. Promoure la incorporació de tots els sectors i agents socials i econòmics dels municipis en el procés d’implementació i desenvolupament dels Plans d’Actuacions.

m. Establir convenis de col·laboració amb altres entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els de l’Espai Agrari.

n. Promoure l’obtenció de finançament extern (públic i/o privat), incloses les convocatòries de projectes europeus i gestionar l’obtenció d’aquests recursos i dels ajuts tècnics que es puguin obtenir.

o. Facilitar la constitució d’un fòrum de debat permanent de les polítiques i accions de desenvolupament agrari, turístic i alimentari de l’Espai Agrari, i donar suport a les institucions catalanes i europees, si s’escau, en totes les iniciatives que hi estiguin relacionades.

p. Facilitar eines informatives i comunicatives que puguin potenciar les figures de desenvolupament agrari, i turístic i alimentari en altres territoris.

q. I totes aquelles funcions que dins del territori de l’Espai Agrari li siguin encomanades per les entitats que integren l’associació i que estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades en els punts anteriors.