L’equip de govern de Malgrat rescindirà el contracte amb l’empresa que fa les obres del Passeig Marítim

Foto del 6 de juny de 2019 de les obres de reforma del Passeig Marírtim de Malgrat de Mar / Blanesaldia.com

El govern municipal de Malgrat de Mar ha convocat un ple extraordinari urgent per dilluns a les 18 hores per rescindir el contracte amb l’empresa Rogasa Construcciones y Contratas SA, adjudicatària de les obres de remodelació del Passeig Marítim.

L’equip de govern també oferirà una roda de premsa als mitjans de comunicació després de la celebració del ple. A més, la setmana vinent l’alcalde, Joan Mercader, i el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Jofre Serret, es reuniran amb veïns el dimecres 18 de desembre i el 10 de gener a les 20.30 h a la Biblioteca La Cooperativa, i amb els comerciants i els hotelers dijous vinent, per informar-los com han anat les obres fetes fins a data d’avui i el que es farà a partir d’ara.

Segons els informes tècnics, els motius de la rescissió del contracte amb Rogasa és la diferència econòmica entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària per preus contradictoris i excessos d’amidaments, sorgits durant la primera fase i que afectarien la segona. La discrepància pel que fa a partides de preus contradictoris és de 742.964,28 € i pel que fa a excessos d’amidaments de 147.164,96 €. En ambdós casos sense IVA.

La proposta d’acord plenari a adoptar el pròxim dilluns en sessió extraordinària, contempla dues qüestions:

a) respon el recurs de reposició interposat per Rogasa SAU contra l’acord municipal de modificació contractual en base als preus contradictoris proposats pels serveis tècnics municipals, enfront dels que havia proposat la Direcció d’Obres.

b) inicia del procediment de resolució contractual, davant la no acceptació per part de l’empresa dels preus contradictoris, enfront de la causa al·legada per aquesta: impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats quan no sigui possible modificar el contracte.

La convovatòria de ple té el següent ordre del dia:
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
2.- Resolució recurs interposat per ROGASA Construcciones y Contratas SA contra l’acord de modificació del contracte de les obres incloses al “Projecte d’Ordenació i Rehabilitació del Passeig Marítim de Malgrat de Mar” i l’inici de l’expedient de resolució del contracte.