Projecte d’ampliació de la trama urbana consolidada de Santa Susanna

Foto: Ajuntament de Santa Susanna

Els establiments comercials amb caràcter general es poden implantar únicament a les àrees on el planejament urbanístic admet l’ús comercial, i a la vegada incloses dins de l’àrea de la trama urbana consoli- dada (TUC). L’organ competent per aprovar la delimitació o modificació d’una TUC és la Direcció General d’Urbanisme, amb informe vinculant de la Direcció General de Comerç. En municipis de més de 5.000 habitants o asimilables, com és el cas de Santa Susanna, però inferiors a 50.000 habitants, dins l’àmbit de la TUC és possible instal·lar establiments comercials amb una superfíde de venda inferior a 2.500 m2.

La Generalitat va delimitar per primera vegada la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Santa Susanna en el context del Decret 379/2006, que va aprovar el PTSEC 2006- 2009. Aquella TUC, aprovada d’ofici per la Generalitat, no responia en absolut a les característiques econòmiques, urbanístiques i socials del municipi, sinó que es limitava a prendre en consideració el seu nombre d’habitants (que en aquelles dates no arribava als 3.000). La TUC aprovada llavors només incloïa el nucli antic del poble; en concret, el triangle delimitat al Sud per la Ctra. N-II, a l’Est per la riera de Santa Susanna i a l’Oest pel carrer del Bou. S’obviava completament tota la indústria turística del municipi.

Aquesta situació tan desafortunada va començar a canviar el 18 de juliol de 2011, quan el Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va aprovar definitivament la nova Delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Santa Susanna. La trama aprovada reconeixia la població turística de Santa Susanna com un tipus de residencial no permanent. Reconeixement també obtingut per l’IDESCAT, que informa que Santa Susanna té una població equivalent a temps complet anual ETCA que supera de forma ininterrompuda els 5.000 habitants.

Planejament urbanístic de Santa Susanna

Aquesta nova delimitació, si bé va ampliar apreciablement la TUC (incloent-hi el sector turístic-hoteler, el Torrentó de Can Gelat, la part de Can Torrent més propera a la N-II…), en va deixar fora algunes zones (sectors de La Riera, Sud Carretera, part de l’Entorn Màxim). Aqueses exclusions, a més de no ser coherents amb l’ordenació urbanística que el municipi ha vingut dissenyant i consolidant des dels anys seixanta, atemptan directament contra la justa distribució de beneficis i càrregues que prescriu la legislació urbanística (atès que nombrosos propietaris, després de suportar importants costos d’urbanització, no poden materialitzar l’aprofitament comercial assignat pel planejament, per trobar-se fora de la TUC).

Objectius de la proposta d’ampliació de la TUC

1) Recuperar la coherència del model de desenvolupament de Santa Susanna, permetent la implantació dels establiments comercials necessaris per satisfer les demandes de la població resident i, especialment del sector turístic, al llarg dels eixos viaris que articulen els dos nuclis de població (residencial i turístic), que són la carretera N-II (degudament permeabilitzada mitjançant vials laterals, passos per a vianants i senyalització semafòrica), el vial paral·lel a la Riera i el Torrentó de Can Gelat (aquest darrer ja inclòs en l’actual TUC).

2) Restablir l’equilibri entre beneficis i càrregues del planejament urbanístic, permetent als propietaris dels sòls amb qualificació adequada dels sectors de la Riera i Sud Carretera materialitzar l’aprofitament comercial que el planejament, coherent amb el model de desenvolupament que al llarg de 50 anys s’ha anat implantant en el municipi, els atribueix.

El projecte d’ampliació de TUC ha estat en informació pública fins al 15 de juny; passat aquest termini i resoltes les al·legacions, si n’hi ha, l’expedient es trametrà a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva aprovació.

Text: Publicat al Butlletí Municipal de l’Ajuntament de Santa Susanna (juny 2012)