El pressupost de 2018 de Palafolls puja prop d’un 6% i en destaca l’augment de les inversions respecte el 2017

Ajuntament de Palafolls

El pressupost de l’Ajuntament de palafolls de l’any 2018 ascendeix a 10.349.147,85 euros, la qual cosa suposa un augment de 581.852,15 euros, aproximadament un 5,62 %. Es tracta d’uns pressuposto basat en el control de la despesa pública, l’eficiència i l’eficàcia de la gestió municipal.

A més reflexa el compromís amb l’estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera i el límits de despesa no financera de l’Administració Local. Destaca en l’apartat d’inversions un augment del 45,02% respecte el pressupost del 2017 i per un import previst el 2018 de 1.382.156 euros.

Concretament les inversions per al 2018 es distribueixen en:

– Equipaments esportius: pista d’atletisme La Figuerassa, maquinària i instal·lacions
– Rehabilitacions: c/ Folch i Torres i c/Roig i Jalpí
– Instal·lacions: Ràdio Municipal, enllumenat públic i eficiència energètica, acondicionament del nou arxiu.
– Mobilitat: senyals de trànsit i seguretat
– Equipaments servis socials: millora Servei Servir i de l’àrea d’atenció per aquest servei
– Administració electrònica: creació Oficina d’Atenció Ciutadana i administració electrònica
– Parcs i Jardins: Parc: Les Rentadores

Cal fer menció especial a la previsió d’un menor crèdit que provingui de l’impost sobre construccions, en contra de l’increment del crèdit disponible provinent dels impostos directes i les taxes i preus públics ja aprovats per les Ordenances fiscals 2018 per la seva aplicació.

En l’apartat de transferències corrents es preveuen xifres menors sobretot motivat per la previsió d’una reducció de les línies d’ajut de la Generalitat de Catalunya que fins ara atorgava a través de les línies del Fons de Cooperació Local de Catalunya i PUOSC que el 2018 no es preveu que es facin efectives. S’ha pressupostat la Participació de tributs de l’Estat per a l’any 2018 igual que l’any passat i a l’espera que s’aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, per regularitzar la situació.

Disminució de despeses financeres

Sobresurt en el capítol de despeses financeres una important disminució d’interessos respecte al Pressupost municipal de l’exercici anterior, motivat per una disminució del deute  i un augment de l’amortització dels deutes vigents i no es demanen nous crèdits. En aquest sentit la llei actual obliga a estar per sota del 110 % d’endeutament i l’Ajuntament es troba en un 25,50 %, i per tant en un baix nivell que a data del 31 de desembre és de 2.399.809,66 euros.

Finalment en el capítol de Transferències de Capítol s’ha calculat segons les subvencions sol·licitades ascendint a un total de 1.025.000 euros essent un 9,90% del pressupost municipal. La Diputació de Barcelona (225.000,00 euros) i les empreses privades (800.000,00 euros) són les protagonistes la totalitat dels diners estan previstos al capítol d’inversions i la diferència en fons propis de l’Ajuntament.

La proposta es podrà consultar al Tauler d’anuncis oficial del consistori a partir del 22 de desembre, un cop publicar al Butlletí Oficial de la Província.