L’Ajuntament de Pineda aprova el pressupost de 27,82 milions d’euros per a l’exercici 2016

L'alcalde, Xavier Amor, intervenint al ple / Ràdio Pineda

L’alcalde, Xavier Amor, intervenint al ple / Ràdio Pineda

El Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar, celebrat aquest dilluns, ha aprovat el Pressupost General Municipal per a l’exercici 2016 amb un import total de 27.825.611,58 euros i el pressupost de l’Organisme Autònom Local Fundació Tharrats , amb un import de 30.000 euros.

L’exercici 2016 té com a objectius principals: mantenir l’equilibri econòmic dels serveis, mantenir la despesa social tot i baixar un 8% l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), reduir l’endeutament municipal i disminuir la pressió fiscal.

El consistori s’ha fixat com a prioritats del pressupost 2016: el Desenvolupament Econòmic; la Protecció Social; la Seguretat Pública, la intervenció urbanística bàsica i l’Educació.

El pressupost de 2016 es resumeix en les dades següents:

1.- Pressupost total: 27.825.611,58 euros.
2.- La despesa en personal s’incrementa un 1%.
3.- Reducció continuada de la taxa d’endeutament municipal del 99% (2007) fins al 35,6% (prevista 2016).
4.- Educació: 9% del total de la despesa municipal.
5.- Atenció social i habitatge: 8% del total de la despesa municipal.
6.- Desenvolupament Econòmic: +8% per a l’exercici 2016.
7.- Cultura: +19% per a l’exercici 2016.
8.- Pressupostos participatius als barris: +133% per a l’exercici 2016.

INGRESSOS                                                            Total
Impostos directes                                       13.342.700,00 €
Impostos indirectes                                           50.000,00 €
Taxes, Preus públics i altres ingressos       5.731.800,00 €
Transferències corrents                                8.084.000,00 €
Ingressos patrimonials                                    245.500,00 €
Transferències de capital                                   71.611,58 €
Actius financers                                                 100.000,00 €
Passius financers                                              200.000,00 €
Total general                                               27.825.611,58 €

 

DESPESES                                                Total
Despeses de personal               11.635.033,20 €
Despeses corrents                      11.827.666,79 €
Interessos                                          330.000,00 €
Transferències corrents               1.094.214,00 €
Inversions                                          945.697,59 €
Actius financers                                100.000,00 €
Passius financers                           1.893.000,00 €
Total general                               27.825.611,58 €

El Pla d’Inversions per a l’exercici 2016 preveu una inversió global de 945.697,59 € amb càrrec al Pressupost municipal per dur a terme un total de 21 actuacions a la via pública, en equipaments i serveis. El Pla d’Inversions també preveu quinze inversions més (2a fase Passeig de Poblenou; Plaça de les Mèlies; Remodelació de la Biblioteca de Poblenou i nova Oficina de Turisme, entre les més destacades) que es finançaran amb el romanent de tresoreria de l’exercici anterior.

Inversions

VIA PÚBLICA
Contenidors                                                          8.000,00 €
Instal·lació equips contenidors soterrats       25.000,00 €
Senyalització viària, mobiliari i altres              25.000,00 €
Parcs infantils accesibles                                  25.000,00 €
Obres espai públic de barris                          200.000,00 €
Obres de carrers                                                46.449,74 €
Pista multiesportiva El Carme                          68.219,99 €
Xarxa enllumenat públic                                  183.103,86 €
Alternativa semàfor N-II Església                      38.000,00 €
Expropiacions passeig marítim                         29.000,00 €

EQUIPAMENTS
Mobiliari                                                                   30.000,00 €
Maquinària instal·lacions tècniques i utillatge   50.000,00 €
Ampliació llar d’infants                                          10.000,00 €
Intal·lació pipican Poblenou                                 10.000,00 €
Tanca permitral Can Feliu de Manola                  50.500,00 €

SERVEIS
Instal·lació estació meteorològica                         8.000,00 €
Adquisició vehicle Policia Local                           14.000,00 €
Programa informàtic DRAG                                    5.000,00 €
Catàleg documental                                               20.000,00 €
Programari de modernització administrativa    61.600,00 €
APP incidències via pública                                     6.000,00 €