Lloret de Mar regula els habitatges d’ús turístic

Lloret de Mar / Foto: Xavier Pou

Lloret de Mar / Foto: Xavier Pou

L’equip de govern de l’Ajuntament de Lloret de Mar porta avui al ple dos punts referents a la regulació d’habitatges d’ús turístic (HUT). En el primer es tractarà des de la vessant urbanística i en el segon des de l’àmbit de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana.

Des de l’àmbit urbanístic es proposarà l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística del POUM en relació amb l’article 115 d’habitatges d’ús turístic amb l’objectiu d’adaptar-se a la nova normativa del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments turístics i d’habitatge d’ús turístic de la Generalitat de Catalunya, que va entrar en funcionament posteriorment a l’aprovació del POUM.

En aquest punt es suprimeix la tipologia edificatòria per afegir la referència als usos. És a dir, fent especial incidència a l’ús que es fa de l’habitatge per tal de permetre la destinació d’un d’habitatge a un ús turístic.

Pel que fa al punt d’aprovació de la modificació dels articles 53.7 b) i 55) de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana a Lloret de Mar, s’actualitza la normativa municipal per adaptar-se a l’abans esmentat Decret. Així, s’incideix en l’obligatorietat de complir amb aspectes com la legalització, exhibir el rètol informatiu, facilitar dades de contacte, garantir un servei d’assistència i manteniment durant 24 hores i responsabilitat davant incidències, que passa a recaure tant en el propietari com en l’empresa gestora.

En paraules de Jordi Martinez: «Establim un marc normatiu per fer compatible l’activitat turística amb les necessitats la ciutadania». En aquest sentit, s’endureixen les mesures davant les actituds incíviques. «Quan es produeixen incidències tipificades per la policia local com a greus, els propietaris, en el termini de 24 hores, hauran de requerir als arrendataris que abandonin l’habitatge. Tanmateix, a partir de la segona acta i successives, la policia local considerarà les infraccions com a molt greus amb multes de fins 3.000 euros».

El règim sancionador estableix multes de fins a 3.000 euros per infraccions greus com poden ser la no legalització o la no expulsió dels arrendataris, que han estat requerits a abandonar l’habitatge per la policia local. Aquest multa s’aplicarà tant al propietari com a l’empresa gestora. Jordi Orobitg, regidor de Turisme, explica que «els habitatges i apartaments d’ús turístic tenen gran demanda en el sector turístic; a aquesta demanda, però, només se li pot donar sortida si és en un context normatiu que beneficiï la ciutadania i que no ocasioni problemes de convivència» .

I afegeix: «Al propietari i a l’empresa gestora aquesta normativa els permet garantir uns màxims de qualitat i de confiança que els clients agraeixen. Això, sumat als esforços que des de l’Ajuntament i Lloret Turisme duem a terme per fer aflorar la oferta il·legal i que a dia d’avui són referent per moltes altres administracions, ens han de portar a garantir una oferta amplia i de qualitat que alhora no lesiona els drets dels residents».