El Govern aprova la creació de la Taula de Turisme

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la creació de la Taula de Turisme, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, que neix com a plataforma d’interlocució amb el sector, on tots els agents que incideixen en l’activitat turística de Catalunya participaran de forma estable i permanent.

Amb aquesta eina, la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Ocupació vol afavorir la col·laboració i la cooperació entre els agents públics i privats, la compartició de coneixement, l’ús eficient dels recursos disponibles i l’adopció de mesures de millora de la competitivitat del sector turístic català. Constitueix, per tant, un nou marc d’actuació, integrador i flexible, que propicia la màxima cooperació i coresponsabilitat público-privada per fer front als reptes que es plantegen en l’ordenació, programació, coneixement, estratègia, qualitat i innovació en el sector turístic de Catalunya.

Una de les primeres tasques de què s’haurà d’encarregar és col·laborar en la formulació del nou Pla Estratègic de Turisme, fer-ne el seguiment i supervisar- ne l’execució.

Funcions principals

Les funcions principals que tindrà la Taula de Turisme són les següents:
•    Cooperar en la definició i l’execució de les polítiques turístiques. • Proposar la creació de nous productes turístics i de definició de la
política d’informació, difusió i atenció turística.
• Debatre nous projectes normatius en matèria turística, així com col·laborar a l’hora de determinar els criteris interpretatius de les normes turístiques vigents.
•    Analitzar l’impacte de normes que incideixin sobre els establiments i les activitats turístiques.
•    Col·laborar en la implantació i el desplegament del sistema de qualitat turística i dels processos i projectes que se’n derivin.
•    Recomanar i proposar actuacions en l’àmbit de la formació turística.
•    Proposar línies prioritàries d’anàlisi, investigació i innovació.
•    Proposar iniciatives i actuacions en matèria turística que consideri adequades per a l’ordenació, programació, planificació, estratègia, qualitat i intel·ligència en l’àmbit del turisme a Catalunya.
•     Estudiar, promoure i impulsar inversions susceptibles d’incrementar l’afluència d’usuaris turístics i visitants en el territori.
•     Impulsar l’emprenedoria i el creixement empresarial. Promoure la qualitat de l’ocupació en el sector turístic.

Els òrgans de la Taula de Turisme

El Consell i les comissions sectorials seran els òrgans de la Taula del Turisme.
El Consell és l’òrgan rector i de deliberació de l’organisme, presidit per la directora general de Turisme i integrat pels presidents de les comissions sectorials i els vocals escollits entre representants de l’administració turística catalana, el sector empresarial turístic, professionals i acadèmics.

Les seves funcions principals són impulsar, orientar, dirigir i aprovar els treballs que desenvolupin les comissions sectorials, i assessorar en matèria d’ordenació, programació, planificació, estratègia, qualitat i intel·ligència en l’àmbit del turisme a Catalunya.

De la seva banda, les comissions sectorials estan integrades per un president triat entre representants del sector empresarial turístic o de l’àmbit professional i acadèmic; un vicepresident escollit entre els vocals representants de l’administració turística de Catalunya, i vocals nomenats entre representants de l’administració turística catalana, representants del sector empresarial turístic, professionals i acadèmics.
Inicialment s’han establert quatre comissions sectorials: Ordenació (racionalització normativa); Programació (creació de producte i impulsar l’enfortiment del teixit empresarial); Coneixement i Estratègia (formació, innovació, investigació i anàlisi turístiques), i Qualitat (implantació i desplegament del sistema de qualitat turística).