El Govern posa a disposició de les entitats financeres un protocol per aplicar el lloguer social obligatori

Blanes

Blanes

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha elaborat un protocol perquè les entitats financeres puguin aplicar la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Entre d’altres, aquesta llei estableix l’obligació per part de les entitats financeres d’oferir un lloguer social a les famílies abans d’efectuar una execució hipotecària o un desnonament per impagament de lloguer. Aquest document s’ha elaborat conjuntament amb el grup promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va derivar en aquesta llei, format per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Observatori DESC i l’Aliança contra la pobresa energètica.

La llei estableix aquesta obligació d’oferir un lloguer social quan el propietari de l’habitatge sigui un gran tenidor, és a dir, entitats financeres i les seves filials immobiliàries; fons d’inversió i entitats de gestió d’actius inclosos els de reestructuració bancària; i persones jurídiques titulars d’una superfície habitable de més de 1.250 m2.

Els grans tenidors no poden efectuar cap dació en pagament, execució hipotecària o desnonament per impagament de lloguer sense haver ofert abans un lloguer social, que ha de ser, sempre que sigui possible, en el mateix habitatge, i si no és possible, en el mateix municipi. Correspon al gran tenidor recopilar tota la informació per garantir que la família objecte del lloguer social compleix els requisits, incloent els informes que calgui dels serveis socials dels ajuntaments, i de comunicar l’oferta a l’ajuntament corresponent.

Requisits i característiques del lloguer social obligatori

Els afectats han de complir una sèrie de requisits per a poder accedir a aquest lloguer social que bàsicament són no tenir alternativa residencial pròpia i trobar-se en risc d’exclusió social residencial. És a dir, tenir uns ingressos inferiors a 2, 2,5 o 3 vegades l’IRSC o que, tenint-los superiors, estigui acreditada la necessitat mitjançant un informe dels serveis socials.

El lloguer social comporta que l’entitat financera ha de formalitzar un contracte d’arrendament per un mínim de tres anys i que les quotes del lloguer s’han d’establir en funció dels ingressos familiars (entre un 10 i un 18% del total dels ingressos). També es compromet a reajustar la renda en cas que hi hagi un empitjorament de la situació econòmica familiar i al pagament de l’IBI, taxes i despeses de la comunitat de propietaris.

A més d’aquest document, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el grup promotor de la ILP també han elaborat una guia de protocols i procediments per als ajuntaments, on es detalla el circuit que s’ha d’aplicar per tal de donar compliment a la Llei antidesnonaments. Igualment, s’han elaborat dues guies més perquè els ciutadans amb dificultats per pagar el lloguer o la hipoteca coneguin els procediments que tenen a l’abast per demanar el lloguer social obligatori.

Podeu consultar a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tota la documentació relativa a l’aplicació de la Llei.