El Consell Comarcal de la Selva aprova el cartipàs per al mandat 2019-2023

Consell Comarcal de la Selva

El Ple del Consell Comarcal de la Selva ha aprovat aquest dimarts 16 de juliol el nou cartipàs d’aquest ens per al mandat 2019-2023. Amb aquesta aprovació el nou govern del Consell, format per Junts per Cataluny, Independentes de la Selva i PSC, s’han distribuït els serveis en vuit grans àrees polítiques, quan en l’anterior mandat eren sis.

També, s’han establert dues vicepresidències i un conseller comarcal que exercirà les funcions de coordinació de les àrees de Gestió Tributària i Hisenda, Promoció Econòmica, Organització Interna i Serveis a la Ciutadania. Amb aquesta figura es pretén crear sinergies de treball, assolir fluïdesa en la comunicació entre totes elles i arribar a la màxima eficiència.

La nova redistribució té com a objectiu ser més àgils i eficients a l’hora de treballar i poder donar resposta a les necessitats dels ajuntaments i els ciutadans de la comarca. Tan és així que el president de l’ens Salvador Balliu, i els vicepresidents primer i segon, Pere Garriga i Jesús Becerra, han assegurat que aquesta nova redistribució permetrà atendre els ajuntaments i els ciutadans de forma encara més pròxima.

El nou cartipàs polític queda distribuït en vuit grans departaments:
Àrea de Gestió Tributària i Hisenda,
Àrea de Promoció Econòmica,
Àrea d’Organització Interna,
Àrea de Serveis a la Ciutadania,
Àrea de Promoció del Territori,
Àrea de Territori i Sostenibilitat,
Àrea d’Atenció a les Persones i Igualtat
Àrea de Medi Natural.

De les vuit àrees polítiques en què queda distribuït l’ens supramunicipal, el de Gestió Tributària i Hisenda té adscrits els àmbits següents: Hisenda i Gestió Tributària i Cadastral (Carles Roca); l’Àrea de Promoció Econòmica té adscrites: Empresa (Eduard Colomé), Ocupació (Eduard Colomé) i Noves Tecnologies (Albert Robert). Pel que fa a l’Àrea d’Organització Interna, té adscrits els àmbits següents: Recursos Humans (Josep Solé), Gestió Administrativa (Maria Rosa Vila), Informàtica (està previst que ho porti l’Àstrid Desset una vegada hagi pres possessió), Convocatòries de Personal (Josep Solé) i Arxiu (Maria Rosa Vila).

Pel que fa l’Àrea de Serveis a la Ciutadania, té adscrits l’àmbit d’Ensenyament (Maria del Mar Ametller), el de Joventut (Joan Antoni Hervias) i el d’Esports (Mònica Rabassa). L’Àrea de Promoció del Territori té adscrits Turisme (Francesc Bota) i Cultura (Pere Fernández). L’Àrea de Territori i Sostenibilitat té adscrits Serveis Tècnics (Martí Nogué), Sanejament-ACA (Joaquim Vivas), Residus ( Joaquim Vivas), Convocatòries i Projectes i Energia (Pere Garriga). Pel que fa a l’Àrea d’Atenció a les Persones i Igualtat, hi ha Benestar Social (Francisco Jurado), Consum (Anna Belén López), Habitatge (Anna Belen López) i Igualtat (Jesús Becerra). Finalment, l’Àrea de Medi Natural hi ha adscrits: Prevenció d’incendis-ADF (Francisco Jurado), Centre d’Acollida d’Animals (Jesús Becerra), Parcs i Espais Naturals (Francisco Javier Pastor), Protecció Civil- GIS (Francisco Javier Pastor) i Mobilitat (Jesús Becerra).

Entre els punts de l’ordre del dia d’avui també s’ha aprovat el règim de sessions i les periodicitats del Ple. Així, igual que en el mandat anterior, les sessions ordinàries es faran cada tres mesos, concretament el tercer dimarts dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les 17.30 h de la tarda.

El Ple també va aprovar la dedicació exclusiva del president, Salvador Balliu i del vicepresident primer, Pere Garriga i una dedicació parcial del vicepresident segon.

La resta de consellers no tindran dedicació, sinó que cobraran en règim d’indemnitzacions per assistència a les sessions ordinàries de Ple, un cada tres mesos (150 €); per assistència a les sessions de comissió informatives ordinàries, una cada tres mesos, (100 €); per assistència a les sessions ordinàries de la Comissió Permanent del Ple, (400 €) i per assistència a les sessions extraordinàries de la Comissió Permanent del Ple -fins a un màxim de quatre a l’any (400 €) i, finalment, per assistència a la reunió preparatòria de les sessions ordinàries de la Comissió Permanent del Ple (145 €). No es cobrarà cap tipus de remuneració per les sessions plenàries extraordinàries ni tampoc per les comissions informatives extraordinàries.

El Consell Comarcal no retribuirà els seus representats per l’assistència al consell d’administració i altres òrgans de societats amb participació per part del Consell i a òrgans col·legiats participats per aquest.

En la sessió d’avui també s’ha establert la dotació econòmica per l’import següent: import fix per grup de 50 € i import variable per conseller/a de 50 €.

Durant la sessió també s’ha aprovat establir a favor dels membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, exceptuant les assistències als òrgans col·legiats de la corporació i prèvia acreditació documental d’aquestes. L’import d’aquestes indemnitzacions vindrà determinat per la taula següent: 0,30 €/km, quan s’utilitzi vehicle propi. El desplaçament es comptarà des del municipi on el conseller comarcal és regidor o alcalde.

Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat l’aprovació del nomenament de representants en el consell d’administració d’una societat i als òrgans col·legiats d’ens participats pel Consell Comarcal.

El ple d’avui també ha aprovat la designació de Martí Pujals com a gerent del Consell Comarcal de la Selva.