Els pescadors de Cap de Creus s’associen en una Organització de Productors Pesquers

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, mitjançant la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, ha aprovat el reconeixement d’una nova Organització de Productors/es Pesquers/es (OPP) del sector de la pesca i d’àmbit català, l’Organització de Productors Pesquers del Cap de Creus.

Aquesta associació està integrada per 40 embarcacions dels ports pesquers de Roses, el Port de la Selva i Llançà, de les modalitats d’arrossegament i arts menors.

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí i segueix-nos:  t.me/blanesaldia

L’establiment d’aquetes organitzacions de productors del sector pesquer i aqüícola és una política prioritària del Departament d’Acció Climàtica en la qual s’han invertit molts esforços els darrers anys i que es cristal·litza amb aquesta iniciativa, que promou la gestió col·lectiva de les activitats dels productors pesquers (armadors i pescadors), que de forma conjunta poden aprofitar millor les oportunitats per afrontar els reptes de la comercialització.

Així, aquestes organitzacions, que són estructures del sector, complementàries a les confraries de pescadors i reconegudes en el marc europeu de la Política pesquera comuna i l’Organització Comuna dels Mercats (OCM), tenen com a finalitat que els productors cooperin en la gestió dels seus recursos amb coherència econòmica i ecològica.

Per això, els seus objectius són garantir l’exercici racional de la pesca, millorar les condiciones de venda de la seva producció, afavorir la programació de la producció, adaptar l’oferta a la demanda, concentrar l’oferta, estabilitzar els preus i fomentar mètodes de pesca que afavoreixin la pesca sostenible.

Port de la Selva

L’OPP Cap de Creus està imuplsada per 120 socis i aglutina 1 milió de Kg l’any

L’Organització de Productors Pesquers de Cap de Creus comercialitza 156 espècies, de les quals les més representatives són el lluç, el sorell, la maire, el moll de roca, la gamba rosada i l’escamarlà.

L’OPP cobreix una producció mitjana d’1.055.446 kg/any que genera una recaptació mitjana en primera venda de 9.401.190 euros. Amb 40 embarcacions adherides, representa 120 socis, armadors/es i marineria a la part.

Amb l’Organització de Productors Pesquers del Cap de Creus, ja són cinc les organitzcions d’aquest tipus reconegudes a Catalunya, quatre de les quals són d’àmbit autonòmic i una transnacional.

Ara pots rebre per WHASTAPP les nostres notícies. Clica en aquest enllaç , després a ‘Seguir’ i activa les notificacions 

Les altres OPP reconegudes en àmbit català són:

L’OPP Peix Blau Catalunya: les espècies comercialitzades més importants són el seitó, la sardina i l’alatxa. L’OPP cobreix una producció mitjana de 3.659.313 kg/any que ha generat una recaptació mitjana en primera venda de 5.829.553 euros en els tres darrers anys. Amb 16 embarcacions adherides, representa 188 socis.

L’OPP Peix Blau Catsud-Tarragona: les espècies comercialitzades més importants són el seitó i la sardina. L’OPP cobreix una producció mitjana d’1.584.220 kg/any que ha generat una recaptació mitjana en primera venda de 2.980.424 euros en els tres darrers anys. Amb 10 embarcacions adherides, representa 103 socis.

L’OPP de Palamós: les espècies comercialitzades més importants són la gamba vermella, l’escamarlà, la gamba blanca, el lluç i el sonso. L’OPP cobreix una producció mitjana de 663.565 kg/any que ha generat una recaptació mitjana en primera venda de 7.229.853 euros en els tres darrers anys. Amb 38 embarcacions adherides, representa 117 socis, armadors/es i marineria a la part.

A més, a Catalunya, des de fa molts anys, s’ha reconegut una organització pesquera transnacional, l’OPP Pesca Ràpita.

Ajuts per promoure la creació d’aquestes organitzacions

El Departament també ha aprovat les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA) destinats a la consolidació d’aquestes organitzacions i les seves associacions (AOP), i dels ajuts a la preparació i l’aplicació dels plans de producció i comercialització (PPIC).

L’import màxim dels ajuts a la consolidació serà de l’1% del valor mitjà de la producció comercialitzada per l’Organització, amb un màxim de 100.000 euros. L’import màxim dels ajuts a l’aplicació dels plans de producció i comercialització serà del 12% del valor mitjà de la producció comercialitzada per l’Organització o Associació de l’Organització durant els tres anys anteriors a la resolució d’aprovació del Pla.

Garantir la competitivitat del sector pesquer és un dels eixos de l’Estratègia marítima de Catalunya, en el sentit de reforçar el sector pesquer com un dels puntals de l’Economia Blava del país.