SOS Costa Brava impugna el POUM de Santa Cristina d’Aro ja que preveu construir un hotel a la Cala Canyet

Recreació volumètrica de l’hotel delimitat a la Cala Canyet / SOS Costa Brava

La Federació SOS Costa Brava, Amics de Tossa-Club Unesco i SOS Rosamar s’oposen al nou hotel de a primera línia de mar de la Cala Canyet, previst a la revisió del POUM de Santa Cristina d’Aro.

Un cas més de construcció de la primera línia de mar s’afegeix a la llista de projectes dels Ajuntaments de la Costa Brava.

La Cala Canyet, una micro-cala a la urbanització de Rosamar (Santa Cristina d’Aro), situada entre Tossa i Sant Feliu de Guixols, és un dels últims llocs no massificats que conserva el veritable encant d’aquesta costa única.

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí y segueix-nos:  t.me/blanesaldia

Els seus abruptes penya-segats semblen haver salvat aquesta zona del mateix destí que tantes altres llocs similars de la Costa Brava, però el nou pla urbanístic (POUM 2021), aprovat per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro el mes d’abril passat, podria representar l’inici de l’especulació i massificació en aquest lloc.

El nou document urbanístic requalifica 3.515 m2 de terreny privat d’equipaments esportius (històricament d’ús públic) en zona hotelera, permetent la construcció en primera línia de mar d’un hotel de 2.812 m2 en dues plantes.

També s’ha requalificat una altra zona verda privada en primera línia de costa, permetent la construcció d’un edifici 900 m2 de base amb una planta per a l’ampliació del restaurant existent. En tots dos casos, els terrenys requalificats pertanyen a un sol i mateix propietari.

Amb el recolzament de SOS Costa Brava, els veïns, preocupats per l’impacte ambiental, paisatgístic, social i de massificació d’aquestes reformes, s’han mobilitzat creant l’associació SOS Rosamar i han presentat al·legacions en contra del nou pla urbanístic del POUM de Santa Cristina d’Aro i ja han recollit més de 1.000 signatures de suport a les seves reclamacions.

Arguments en favor de la impugnación del POUM 

1. La delimitació del nou PAU 09 Can Castelló suposa una operació de requalificació urbanística de terrenys de caràcter singular i en benefici d’un únic propietari, amb producció d’una reserva de dispensació contrària a l’article 11 de Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost. Tracte singular que comporta la nul·litat de ple dret del PAU.

2. Impacte visual i paisatgístic negatiu del nou hotel projectat i indeguda creació d’una barrera arquitectònica i d’una pantalla edificatòria incompatible amb l’entorn.

3. Ubicació de la nova edificació en zona inundable amb infracció del deure de no urbanitzar ni edificar zones inundables derivat dels articles 3 i 9 del DL 1/2010 i concordants dels Reglaments de domini públic hidràulic i de planificació hidràulica i de la Normativa estatal en matèria de risc d’inundació.

4. Infracció de la Llei de Costes que prohibeix la implantació de pantalles arquitectòniques a primera línia de mar.

5. Densificació indeguda de la urbanització i establiment d’un nou hotel amb afectació a la zona esportiva i d’equipaments privats de la urbanització.

6. Infracció de les Directrius de Paisatge del Pla Territorial Parcial de les comarques de Girona.

7. Infracció del principi de desenvolupament sostenible.

8. Manca d’integració dels nous volums de l’establiment hoteler en l’entorn.

9. Manca de motivació suficient i inexistència d’interès públic i general en la creació del nou Polígon.

10. La urbanització ja disposa de sòl qualificat amb ús hoteler. Innecessarietat i falta de justificació d’una nova zona hotelera.

11. Assignació de part de la zona verda de la urbanització Rosamar al no PAU amb ocupació de la línia de prohibició d’edificació dels primers 20 metres de Costes i alteració del règim de cessions de la urbanització.

12. Infracció de la Llei 8/2020 de 30 de juliol de protecció i ordenació del litoral.

13. Infracció dels principis inspiradors de la Llei de Canvi Climàtic 16/2017.

14. Les noves determinacions urbanístiques del PAU van en la línia contrària als principis generals del POUM de Santa Cristina d’Aro que són de reducció d’aprofitaments urbanístics i desclassificació de sòls. Manca de justificació suficient del nou Polígon i de la necessitat de preveure un hotel al front marítim de la urbanització.