Ja es poden inscriure els nadons al registre civil des de l’Hospital de Calella

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Aquest fet permetrà que la inscripció sigui més fàcil i immediata i evitarà els desplaçaments facilitant que els pares i mares passin més temps amb els nounats.

La Corporació de Salut del Maresme i La Selva (CSMS) ha posat en marxa un sistema que permet inscriure els nadons al registre civil des de l’Hospital de Calella. Aquest sistema fa que la inscripció sigui més fàcil i immediata i evita desplaçaments, facilitant que els pares i mares passin més temps amb els nounats.

Els pares poden sol·licitar la inscripció dels seus fills en els tres supòsits següents: en el cas de fills matrimonials, si un dels progenitors és espanyol; també en el cas de fills matrimonials, quan ambdós progenitors siguin estrangers, però de la mateixa nacionalitat; i en el cas de fills de parelles no casades, si la filiació s’estableix només amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la sol·licitud.

La sol·licitud del sistema s’ha de fer dins de les 72 hores posteriors al naixement i cal aportar tres documents: el certificat mèdic de naixement que lliura l’hospital; el DNI, NIE o passaport d’ambdós progenitors, o del sol·licitant si no és cap d’ells, i el llibre de família o certificat de matrimoni si falta la firma d’un progenitor. Immediatament, als pares i mares se’ls lliurarà la documentació original aportada i un justificant d’haver fet la comunicació.

Més endavant, per correu ordinari o en format electrònic, rebran el certificat literal de naixement, que també actualitzarà automàticament el llibre de família sense necessitat d’haver de fer cap altre tràmit per fer-ho.