Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de maig

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament. Se celebrarà el proper dijous dia 30 de maig a partir de les 20 hores

I Part Resolutiva / Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 25 d’abril de 2013.
2. Donar compte d’interlocutòria judicial.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3. Exp. Núm. 1765/2013, modificació de l’Ordenança fiscal núm. 310.00, reguladora de les taxes per serveis generals, de la 313.02 reguladora de les taxes per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública i de la 340.02, reguladora del preu públic pel servei de recollida, transport i tractament dels residus comercials.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

4. Aprovació inicial modificació del conveni urbanístic núm.: 02/08 del POUM, de data 27/06/2008, Srs. Rocafort.

5. Aprovar definitivament el Text refós del projecte de “PMU 1- Paradís – AV Europa.

6. Aprovació provisional del Pla Especial per a la implantació de la canonada d’abastament d’aigua potable a la urbanització Mas Guelo.

7. Modificació de l’article 25 i de la Disposició Transitòria del Reglament del Cementiri Municipal.

8. Aprovar la nova Ordenança reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus i derogar l’ordenança actual.

9. Demanar al Govern de la Generalitat que reconegui a favor de l’Ajuntament de Blanes el total de transferències corrents i de capital compromeses a favor del municipi.

II Part de control

10. Moció que presenta el grup municipal de CiU de Blanes en defensa del model d’immersió lingüística de Catalunya i en contra de la nova ofensiva dels tribunals.

11. Moció que presenten, conjuntament, tots els grups municipals i la regidora no adscrita de l’Ajuntament de Blanes, en nom de l’Associació Ciutadana Pinya de Rosa, per instar al govern de la Generalitat a convocar el Consell Rector del PNIN de Pinya de Rosa.

12. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes per recuperar els serveis sanitaris de la Selva Marítima.

13. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes en nom de l’associació de famílies acollidores de nens/es sahrauís de Blanes, per demanar al Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís i protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí.

14. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes amb motiu de la commemoració del 28 de juny, Dia de l’Orgull Gai, i de suport a la proposició de llei antihomofòbia.

15. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes per a la redacció d’un protocol de manteniment i pla d’usos de les platges de Blanes i Delta de la Tordera.

16. Precs i preguntes.