EUiA-ICV de Blanes afirma que Fantasyland va incomplir les ordenances municipals

Imatge de Fantasyland

Diversos afectats per presumptes contractacions irregulars i precàries en l’esdeveniment Fantasyland, que ha tingut lloc a la Ciutat Esportiva de Blanes entre el 29 de desembre i 3 de gener, van posar-se en contacte amb el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes per explicar la seva situació laboral en el mateix.

Aquestes explicacions no han estat desmentides pel responsable de l’empresa organitzadora de l’esdeveniment

Els afectats al•leguen haver estat cobrant entre 2 i 2,5 euros l’hora per les tasques tant de difusió prèvia de l’esdeveniment com durant la realització del mateix, pel qual l’empresa oferia 150€ per treballar 10 hores diàries, durant 7 dies, sense contracte, pel qual els hi feien signar un document conforme prestaven els serveis voluntàriament.

 

El grup municipal d’EUiA-ICV manifesta que l’Ajuntament de Blanes no hi té responsabilitat directa en la contractació de personal, doncs tant sols hi ha hagut el lloguer per les instal•lacions. Tanmateix, observem certs incompliments de les ordenances municipals per part de l’empresa organitzadora, fet pel qual EUIA-ICV ha presentat un seguit de precs i preguntes al registre de l’Ajuntament de Blanes per tal de fer les comprovacions pertinents i que es faci efectiu el compliment d’aquestes ordenances.

Per aquest motiu, es demana a l’equip de govern que en els propers esdeveniments organitzats per empreses en instal•lacions municipals amb un ús lucratiu, es vetlli pel compliment de les condicions laborals mínimes establertes per llei, així com el conveni del sector.

Considerem que des de l’Administració s’ha de garantir la defensa dels drets dels treballadors, més encara quan aquests són joves i pateixen precarització dels seus llocs de treball, i no es poden tolerar certes actituds encara menys en espais de titularitat municipal i sota el logotip de la Vila de Blanes.