Ordre del dia del ple de desembre de l’Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de desembre, previst pel dijous 20 de desembre a partir de les 20 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament

I Part resolutiva Propostes de secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària corresponent al dia 22 de novembre de 2012.

2. Donar compte d’una sentència judicial.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3. Resolució d’al·legacions a l’acord plenari de 25/10/2012, d’aprovació provisional de la imposició i ordenació de tributs i altres ingressos de dret públic, per a la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2013 i altres acords complementaris.

4. Resolució d’al·legacions a l’acord plenari de 25/10/2012, d’aprovació provisional de la imposició i ordenació de la taxa per distribució i subministrament d’aigua potable i de la taxa de clavegueram, per a la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2013.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General d’Urbanisme

5. Acceptar la sol·licitud de subrogació del personal del Consorci Urbanístic Portal de la Costa Brava – Illa de Blanes

6. Adhesió de l’Ajuntament de Blanes al Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

7. Ratificar la resolució d’alcaldia de data 10 de desembre de 2012 d’aprovació del conveni tipus d’encàrrec de gestió entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Blanes per a la convocatòria del procediment i adjudicació de la contractació del servei de prestació de teleassistència domiciliària.

Prèvia declaració d’urgència:

8. Aixecar parcialment les mesures de contenció de la despesa de personal acordades al Ple de data 26 d’abril de 2012.

II Part de control

9. Moció que presenta el grup municipal de CiU, en defensa del Model d’Escola Catalana.

10. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de Blanes, per a l’elaboració d’un reglament i aplicació d’un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos buits i recàrrec addicional als pisos buits de bancs i caixes.

11. Moció del grup municipal EUiA-ICV per a l’adopció i impuls de mesures per evitar els desnonaments.

12. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV contra l’aplicació de Llei de taxes judicials.

13. Precs i preguntes.