L’equip de govern de Blanes porta avui el pressupost 2013 al ple

  • Ajuntament de Blanes

    El pressupost per a l’any vinent, a l’igual que el de 2012 i successivament fins al 2021, s’emmarca dins el Pla d’Ajustament Econòmic

El ple extraordinari convocat per l’Ajuntament de Blanes per avui dijous (20 hores) inclou com a tema més destacat l’aprovació del pressupost municipal per a l’any vinent. Des que es va aprovar el Pla d’Ajustament Econòmic el passat mes de març, les finances municipals estan condicionades per aquest pla, i ho continuaran estant fins l’any 2021.

 

Els pressupost de 2013 preveue uns ingressos de 40.786.886 euros i unes despeses de 40.625.222 euros. Per tant, el superàvit previst és de 161.664’33 euros. L’alcalde de Blanes, Josep Marigó, defineix així els pressupostos que es presenten avui a l’aprovació del ple: “Blanes està fent els deures i segueix actuant amb prudència. No ens podem donar cap alegria, però tampoc ens hem de sentir abatuts, perquè estem complint el Pla d’Ajust i estem garantint els serveis públics més necessaris. Això
assegura que l’equilibri econòmic se segueixi mantenint”.

L’alcalde Josep Marigó

El pressupost està en la línia del que es va aprovar aquest 2012: es continua mantenint la contenció dels ingressos i de les despeses. En aquest sentit, a les despeses del 2013 es consoliden els esforços de reducció dels dèficits de determinats serveis que s’han fet durant l’any 2012, com els més de 300.000 euros en neteja de dependències i edificis municipals o bé els 200.000 euros en el transport públic, entre d’altres.

Pel que fa a la previsió d’ingressos, s’ajusten a la realitat econòmica del moment. Això és perquè es desconeixen amb exactitud les transferències corrents de l’Estat i la Generalitat i, al mateix temps, es té clar que caldrà seguir trobant noves fonts d’ingressos municipals.

Lligat amb aquesta darrera qüestió, als pressupostos per a l’any vinent no s’han concretat les inversions ja que, a l’igual que aquest 2012, aquesta possibilitat estarà lligada a aconseguir finançament a través de subvencions, o bé amb recursos propis. En cas que la gestió de la previsió d’ingressos pugui permetre destinar més diners a les partides de despesa i inversions, s’assignarien per cobrir necessitats del municipi que es consideren bàsiques, com per exemple l’asfaltat dels carrers i la reparació del calaix de la riera, entre d’altres.

Execució del pressupost de 2012

L’execució del pressupost de 2012 s’ha adaptat a les directrius del Pla d’Ajust, havent acomplert el seu objectiu principal: gestió eficient i control permanent de la liquiditat per assegurar un pagament regular de totes les obligacions que assumeix l’Ajuntament de Blanes. A conseqüència d’això, el resultat final provisional que es desprèn de l’execució del pressupost de 2012 a 31 de desembre és de 810.703 euros.
Aquest marge positiu per a operacions corrents, facilita l’estabilitat i sostenibilitat dels pressupostos per als propers exercicis, així com poder fer front a possibles impagaments dels ingressos que estan previstos per a l’any en curs.