Es torna a posar en marxa el Consell Municipal d’Esports de Blanes

Imatge de la reunió

Dissabte passat es va tornar a posar en marxa el Consell Municipal d’Esports de Blanes, organisme que regula les decisions sobre aquest àmbit a l’Ajuntament de Blanes. El Consell Municipal d’Esports de Blanes està format per 19 membres. Són:

 

10 representants d’entitats esportives; 1 representant de cada grup polític municipal (4) ; un de les entitats formades per jubilats; un representant de MIFAS (Minusvàlids Físics Associats) ; un de les AMPAs (Associacions de Mares i Pares d’Alumnes); L’alcalde Josep Marigó i el regidor d’Esports Xavier Marcos.

 
Durant la reunió que es va celebrar a la Ciutat Esportiva, ja es van escollir per votació dels assistents els 10 representants de les entitats esportives, que seran les següents : Blanes Hoquei Club Fundació, Club Karate-Do Blanes, Club Judo Blanes, Club Judobàsic Costa Brava, Bàdminton Blanes Club, FC Cuatro Vientos, Associació Iniciativa-Verds FS, FC Racing Blanenc, Club Rítmica Blanes i Club Taekwondo Blanes.

El Consell Municipal d’Esports de Blanes es reunirà dos cops a l’any: al setembre (coincidint amb la represa de la temporada esportiva) i al febrer (coincidint amb l’inici de l’any), tot i que es podran convocar amb caràcter extraordinari cada vegada que la urgència i/o la importància d’un tema així ho requereixi.

Creació de les Comissions de Treball

A diferència d’anteriors anys en què ja ha estat funcionant aquest organisme representatiu, el què es vol impulsar en aquesta nova etapa és treballar el model de participació que sigui més adequat als interessos esportius per millorar la política esportiva del municipi.

És per això que es constituiran Comissions de Treball que tractaran temes molt específics i determinats que les mateixes entitats esportives hagin acordat que és necessari treballar. Per aquest motiu, estaran en marxa tant temps com ho requereixi el tema que ha provocat la seva creació perquè després es dissolguin.

Les Comissions de Treball estaran formades per entre 4 i 6 membres, tots ells amb caràcter voluntari -a l’igual que al Consell-, que representin les entitats esportives i estaran presidides pel regidor d’Esports, Xavier Marcos.

El plantejament és que quan sorgeixi la necessitat de tractar un tema determinat, s’elevarà el suggeriment al Consell Municipal d’Esports, que és qui s’encarregarà de crear la Comissió de Treball corresponent perquè es tracti el tema.

En aquet sentit, a l’assemblea de dissabte passat ja es va constituir la primera Comissió de Treball a qui s’ha encarregat que elabori el Reglament de Funcionament de l’Àrea d’Esports. Es tracta que aquest grup de treball elabori  la  normativa d’usos dels equipaments esportius del municipi, no tan sols de la Ciutat Esportiva, sinó també dels camps de futbol i d’altres instal·lacions de titularitat municipal.