Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’abril

Ordre del dia de ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’abril. Es farà a la sala de plens de l’Ajuntament a partir de les 19 hores del dijous 26 d’abril de 2018.

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 28 de març i 9 d’abril de 2018.

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 2018000602 de data 17 d’abril de 2018

Propostes de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

3. Modificar l’acord de Ple núm. 2 de data 25 de gener de 2018 de nomenament de representants en els òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

4. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Fundació Aspronis per la seva contribució en la millora de la qualitat de vida i la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual.

5. Exercir l’acció pública prevista a l’article 101 de la Llei d’Enjudiciament Criminal, contra l’autor de l’assassinat perpetrat el passat dia 9 d’abril de 2018.

6. Expedient número 004665/2015 Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança per a l’impuls de l’activitat econòmica i de foment d’activitats d’interès públic (socials, culturals i esportius).

7. Aprovació provisional del Pressupost general per a l’exercici 2018, de les seves Bases d’Execució, la relació de llocs de treball, la plantilla de personal i d’altres acords legalment preceptius.

8. Aprovació d’autorització d’una borsa d’hores extraordinàries, excepcional, per al segon trimestre 2018 per al col·lectiu de la Policia municipal de Blanes.

II Part de control

9. Moció que presenta el grup municipal de C’s per a la prevenció, educació i conscienciació sobre l’obesitat i la diabetis.

10. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA, Batega per Blanes, ERC i la CUP per l’1 de maig per la reconquesta dels drets dels treballadors i treballadores.

11. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes perquè l’Ajuntament reivindiqui la memòria de Marcelino Camacho en el centenari del seu naixement.

12. Moció que presenta el grup municipal d’ERC de denúncia de la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat Espanyol.

13. Precs i preguntes.