Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de gener

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de gener. Se celebrarà avui a partir de les 19 hores a la sala de plens.

Ajuntament de Blanes

I Part resolutiva  – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 22 de desembre de 2016.

2. Donar compte de la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Tordera en data 22 de desembre de 2016, per a la protecció i gestió conjunta del delta de la Tordera .

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda 

3. Donar compte al Ple municipal de la signatura de la pòlissa de préstec a nom de la societat Serveis Mediambientals de la Selva NORA, SA, en execució de l’acord plenari de 24 de novembre de 2016.

4. Adaptació dels Estatuts de Blanes Medi Ambient, SA (BMA) i nomenament de representants dels òrgans col·legiats.

II Part de control

5. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl.

6. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes per la transició energètica al municipi de Blanes.

7. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i Batega per Blanes per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica.

8. Precs i preguntes.