Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juliol

Arxiu

Arxiu

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juliol, que se celebrarà el dijous dia 21 a partir de les 19 hores a la sala de plens. Documentació: Acta de treball


I Part resolutiva  – Propostes de secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 30 de juny de 2016.

2. Donar compte de sentències judicials

Proposta d’acord de la Comissió Especial de Comptes

3. Aprovació del Compte General 2015.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda

4. Declarar que les obres a realitzar a l’escola Quatre Vents són d’interès o utilitat municipal.

5. Declarar que les obres a realitzar a l’escola Pinya de Rosa són d’interès o utilitat municipal.
6. Aprovació inicial del projecte de modificació puntual del POUM per la requalificació de part de l’illa del carrer vila de Lloret, 96 destinada a sistema equipaments comunitaris clau Eq – docent (recinte antiga escola Carles Faust)  com a Sistema d’habitatges dotacionals públics – Clau D.

7. Establir les dues festes locals del municipi de Blanes per a l’any 2017.

8. Modificació i creació de fitxers de dades de caràcter personal.

9. Acord de sanció de l’expedient número 004722/2016 incoat per infracció de l’article 52 apartat 1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals .10. Acord de sanció de l’expedient número 000601/2016 incoat per infracció de l’article 52 apartat 1 de l’Ordenança municipal de protecció, tinença i control d’animals

11. Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball 2016 de l’Ajuntament.

12. Aprovar l’adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016, engegat per la Diputació de Girona mitjançant Conveni amb la Generalitat de Catalunya.

II Part de control

13. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i Batega per Blanes en nom dels Joves d’Esquerra Verda, Alternativa Jove i Joventut de Podem, per l’atorgament d’ajuts per al pagament d’estudis universitaris i cicles formatius.

14. Moció que presenta el grup municipal de C’s per a l’adaptació dels parcs infantils amb jocs per a nens i nenes amb diversitat funcional.

15. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per exigir l’assumpció de responsabilitats en la guerra d’Iraq dels expresidents o caps de govern: George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar López o José Manuel Durao Barroso, i declarar-los persones non grates a Blanes.

16. Precs i preguntes.