Ordre del dia del ple ordinari de l’Ajuntament de Blanes del proper dia 22

Ordre del dia del Ple Ordinari dia 22/12/2011 (20 hores)

I Part resolutiva / Propostes de Secretaria

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents al dia 27 d’octubre de 2011, 24 de novembre de 2011 i 12 de desembre de 2011.

2.- Donar compte de resolucions judicials i d’altres temes d’interès municipal

3.-      Donar  compte  del  decret  200112402  de  delegació  de  competències  a favor de regidors.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

4.- Resolució  d’al·legacions  a  l’acord  plenari  de  02/11/2011,  d’aprovació provisional de la imposició i ordenació de tributs i altres ingressos de dret públic i  de  la  taxa  per  distribució  i  subministrament  d’aigua  potable,  per  a  la  seva entrada en vigor l’1 de gener de 2012 i altres acords complementaris

5.- Autorització  de  les  tarifes  per  a  2012  de  les  empreses  gestores  de serveis públics

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

6.- Revertir  a  favor  de  l’Ajuntament  de  Blanes  l’edifici  municipal  situat  a  la plaça Argentina, 2

7.- Atorgament  d’ajuts  als  projectes  de  solidaritat  i  cooperació  per  a l’exercici 2011

8.- Adhesió  de  l’Ajuntament  de  Blanes  al  Conveni  marc  de  col·laboració signat  entre  l’Agència  de  Residus  de  Catalunya  i  les  entitats  gestores  dels sistemes integrats de gestió de residus de piles i acumuladors.

9.- Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats.

10.- Nomenament  càrrec  de  conseller  en  el  Consell  d’Administració  de  la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

II Part de Control

11.- Moció que presenta el grup municipal PP per demanar un estudi sobre l’impacte econòmic el turisme a la població de Blanes.

12.- Moció  que  presenta  el  grup  municipal  d’EUiA-ICV  per  donar  sol·lució amb urgència a la neteja i manteniment de les rieres de Blanes.

13.- Precs i preguntes.