La Generalitat emet un informe favorable a l’avanç de la revisió del POUM de Blanes

Xavier Pou

Arxiu / Xavier Pou

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha emès un informe favorable a l’avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Blanes, que adapta el creixement residencial previst al descens de l’activitat constructiva registrat els darrers anys. Així ho ha dictaminat en la sessió de la comissió que ha tingut lloc aquest matí, on també s’han tractat altres temes relacionats amb aquest municipi.

L’actual POUM vigent a Blanes, que es va aprovar l’any 2010, va ser declarat nul per una sentència emesa el 2015, que considerava insuficient l’estudi d’inundabilitat que incorporava. L’Ajuntament de Blanes va recórrer a aquesta sentència però, en previsió que pugui esdevenir ferma, va iniciar la revisió del POUM. Durant els mesos de març i abril el consistori va organitzar tres sessions obertes a la participació ciutadana formant part dels treballs de revisió del POUM.

La revisió refarà les deficiències detectades en l’estudi d’inudabilitat, però mantindrà els mateixos criteris i objectius que ja es recollien en el planejament urbà aprovat al 2010. També incorporarà les modificacions legislatives urbanístiques que s’han anat produint durant aquests darrers sis anys, actualitzant les previsions que s’hi havien inclòs.

Un dels canvis més rellevants del nou POUM respecte el del 2010 és que el desenvolupament residencial s’adaptarà a l’actual context d’estancament del sector immobiliari. Durant el període 1002-2007 es va construir una mitjana de 506 habitatges anuals a Blanes, mentre que del 2008 al 2014 la xifra es va reduir a 189. Malgrat el refredament del sector, Blanes encara té pendents de construcció 10 sectors residencials, que representarien 3.704 nous habitatges.

D’altra banda, l’avanç del POUM qüestiona la necessitat que s’hagi de disposar de tant d’espai per a sòl urbanitzable delimitat preparat per ser construït a curt termini, i proposa que el desenvolupament de sis sectors residencials –al nord de la Carretera de Lloret i en l’àmbit de S’Abanell- se supeditin a que l’Ajuntament de Blanes així ho decideixi, en funció de les necessitats de cada moment. Per això, fins que no es programin, tindran la regulació de sòl no urbanitzable.

Blanes

Arxiu

Regularització dels càmpings del Delta de la Tordera

El nou POUM de Blanes també incorpora les modificacions de planejament que ha impulsat el consistori des de l’any 2010, així com totes aquelles que consideri adients per resoldre determinats conflictes. Dins aquesta mateixa categoria es troba la regularització dels càmpings del Delta de la Tordera. No obstant, atès que el nou POUM encara s’està treballant, l’Ajuntament de Blanes ha decidit modificar el vigent per abordar la situació més ràpidament.

La Comissió Territorial d’Urbanisme d’aquest dimecres ha emès un informe favorable a l’avanç d’aquesta modificació, que afectarà més concretament els càmpings El Pinar, Bella Terra, Roca i Blanc, situats a la plana de la Tordera. També abastarà altres establiments que estan fora d’aquest mateix àmbit: els càmpings La Masia, Sol i Mar, Cavall de Mar i Blanes.

La proposta del municipi és canviar la qualificació dels sòls on es troben tots aquests establiments, perquè l’activitat quedi regularitzada. Per fer-ho, s’acull a la modificació del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC). Es tracta de l’instrument de planejament que protegeix el litoral català de la urbanització.

L’any 2014, però, es va introduir un canvi per fer compatible aquesta protecció amb el manteniment de les activitats turístiques preexistents, com ara els càmpings: el manteniment és possible si el planejament de cada municipi així ho decideix. La modificació del POUM, doncs, regularitzarà l’existència d’aquests càmpings costaners, que podran modernitzar i millorar les seves instal·lacions. Així serà sempre que tramitin abans un pla especial i presentin plans d’autoprotecció en cas d’inundació.