Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de desembre

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia de ple de l’Ajuntamnt de Blanes del mes de desembre. Se celebrarà demà dimarts 22 de desembre a partir de les 19 hores a la sala de plens.

I Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 26 de novembre de 2015.

2. Donar compte de sentència judicial.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General d’Urbanisme i D’Hisenda

3. Aprovació inicial del projecte de modificació puntual del POUM de l’article 188 de la seva normativa referent al PMU 3-Nylstar 2, d’iniciativa municipal.

4. Modificar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Blanes en matèria d’activitats.

5. Aprovació del nou Reglament del Consell Escolar Municipal de l’Ajuntament de Blanes.

6. Resolució diversos recursos de reposició contra l’acord de Ple de data 24.09.15 d’aprovació del Pla de carrera professional.

7. Prorrogar la concessió administrativa per a la prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers de Blanes, adjudicat a Transportes Pujol y Pujol SL.

8.1 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de circulació de persones i vehicles en les vies de Blanes.
8.2 Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de Guals i reserves d’Estacionament.

9. Ratificar el decret núm. 2015001889, de 10 de desembre de 2015

10. Expedient número 004633/2015. Aprovació de Pla Econòmic i Financer (PEF) pels exercicis 2016 – 2017

11. Expedient número 004564/2015. Aprovació provisional del Pressupost general per a l’exercici 2016, de les seves Bases d’Execució, la relació de llocs de treball, la plantilla de personal i d’altres acords legalment preceptius.

12. Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 2016 amb resolució dels escrits presentats en el termini d’exposició pública de l’expedient d’aprovació provisional.

13. Aprovació definitiva de modificacions bàsiques a diverses Ordenances, resolució sobre els escrits presentats i acords complementaris

14. Aprovació provisional de dues ordenances: la fiscal 311.01 i la d’impuls de l’activitat econòmica i de foment d’activitats d’interès públic (social, cultural i esportiu). Aprovació definitiva del preu públic de l’ordenança fiscal 340.06 de senyalització de guals.

15. Expedient número 004655/2015, relatiu a Autoritzar, sense incrementar el límit de despesa actual conjunt dels capítols 6 i 7, operacions comptables per a registre de transferències de capital en Pressupost municipal 2015

II Part de control

16. Precs i preguntes.