Ordre del dia del ple de l’Ajutament de Blanes del mes d’octubre

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’octubre. Començarà el dijous 29 a les 20 hores a la sala de plens de l’Ajuntament.

Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 24 de setembre i 22 d’octubre de 2015.

Propotes d’acord de la Comissió Informativa General d’Urbanisme i Hisenda

2. Aprovació inicial del projecte de modificació puntual de l’article 56 de la normativa urbanística del POUM, relatiu a la previsió de places d’aparcaments de les edificacions.

3. Declaració de compatibilitat sol·licitada per part de funcionari d’aquest Ajuntament.

II Part de control

4. Moció que presenten els grups municipals de la CUP i ICV-EUiA de Blanes de rebuig a la Llei de Seguretat Ciutadana.

5. Moció que presenta l’Associació Pinya de Rosa, recolzada pels grups municipals d’ICV-EUiA, ERC, BxB, C’s, la CUP i PP, per a la celebració d’una consulta popular sobre el projecte de perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret.

6. Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA, C’s i BxB per sol·licitar el canvi de titularitat de la Ctra. Gi-600 en el tram de la rotonda dels focs a la rotonda de Mas Cremat i per a la construcció de la rodona de la sortida de Ca l’Aguidó.

7. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA pel dret de tanteig i retracte sobre els habitatges fruits de desnonaments o objecte d’especulació a Blanes.

8. Precs i preguntes.