L’Ajuntament de Blanes millora el procediment per adjudicar contractes menors

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

A partir del 13 d’octubre, l’Ajuntament de Blanes publicarà tots els contractes menors que tinguin un import igual o superior als 5.000 euros en l’apartat de Perfil del Contractant de l’Ajuntament, a través de la seva web institucional.

La nova mesura es posa en marxa amb l’objectiu que el major nombre possible d’empreses o professionals capacitats per a l’execució d’aquests contractes puguin optar a les adjudicacions presentant la corresponent oferta.

A partir del 13 d’octubre, doncs, podrà presentar oferta qualsevol licitador que estigui interessat en optar als contractes menors de més de 5.000 euros (IVA exclòs). D’aquesta manera, s’amplia el ventall de possibilitats quant a presentació de propostes perquè aquestes siguin valorades pel consistori blanenc. Els contractes menors poden ser per adjudicar serveis i subministraments (des de 5.000 fins a 18.000 euros), així com també per adjudicar la realització d’obres (des de 5.000 fins a 50.000 euros).

La particularitat d’aquesta mesura que posa en marxa l’Ajuntament de Blanes és que, per llei, l’adjudicació de contractes menors es pot fer directament a un contractista o empresa amb capacitat per executar-los sense necessitat de cap altre tràmit licitatori.

Fins ara el què feia el consistori blanenc era convidar de tres a cinc empreses perquè presentessin les seves respectives propostes en sobre tancat.

Per aquest motiu, amb la posada en marxa d’aquest nou procediment, des de l’Ajuntament es considera que es fa un pas més en el mateix sentit, promovent una major i lliure concurrència d’aquest tipus de contractes, tot i que per llei ni ara ni abans s’obligava a fer cap de les dues mesures. Amb l’objectiu que tots els departaments del consistori estiguin assabentats del nou procediment, el tinent d’alcalde de Serveis Jurídics i Contractació, Nicolás Laguna, ha emès una circular informativa on s’expliquen tots els detalls.

Al voltant d’un centenar de contractes menors cada any

Habitualment els contractes menors que adjudica l’Ajuntament de Blanes són per qüestions que, com el seu nom ja indica, són per serveis, subministraments i obres molt determinades. Així, per exemple, hi ha des del subministrament del material que necessiten les Brigades Municipals per fer la seva feina, fins a l’adquisició de consumibles de tota mena per als diferents departaments.

En serveis s’hi inclou habitualment el manteniment d’aparells, i en obres actuacions molt concretes com ara fer reparacions puntuals i/o específiques que ha de realitzar una empresa especialitzada, com per exemple la neteja de les franges perimetrals a les urbanitzacions per a la prevenció en el risc d’incendis forestals.

El nombre d’adjudicacions d’aquest tipus de contractes que es fan al llarg d’un any des de l’Ajuntament de Blanes sol voltar el centenar. En aquest sentit, l’any 2013 es van fer un total de 105 adjudicacions de contractes menors; al 2014 se’n van atorgar un total de 81 i en l’anualitat actual, en el què portem del 2015, fins a data d’avui -8 d’octubre- se n’han tramitat un total de 86.

Procediment a seguir en l’adjudicació de contractes menors

Per tramitar les licitacions de contractes menors a través del Perfil del Contractant, el procediment intern que s’haurà de seguir inclou diversos passos i característiques a tenir en compte. Cada Departament o Àrea responsable del contracte haurà de trametre al Departament de Contractació de l’Ajuntament tota la documentació necessària, que inclou l’informe tècnic justificant la necessitat d’adjudicació del contracte, les condicions tècniques o prescripcions de l’acord amb les que s’haurà d’executar i el document d’autorització de la despesa que s’expedeix des de l’Àrea d’Hisenda municipal.

Una vegada rebuda aquesta documentació, el Departament de Contractació farà la resta de tràmits necessaris fins a l’adjudicació del contracte. Amb aquest objectiu, es penjarà en el Perfil del Contractant tota la informació per adjudicar el contracte menor. En aquest sentit, atorgarà el corresponent termini per a la presentació d’ofertes, les recepcionarà, obrirà les pliques presentades i elaborarà la proposta d’adjudicació, previ informe de valoració de l’Àrea o Departament responsable.

Aquest nou procediment implica que l’Ajuntament de Blanes deixarà d’enviar cartes d’invitació personalitzades a diferents empreses capacitades per a la prestació del contracte, ja que aquest tràmit serà substituït per la publicitat de la licitació da través del Perfil del Contractant. Un cop estigui adjudicat el contracte, el Departament que el promogui serà responsable de controlar l’execució i seguiment del mateix.