Petició d’ICV-EUiA perquè es retirin els pous de la dessaladora de Banes

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La primera fase de la construcció de la dessaladora de Blanes va comportar la construcció de 10 pous a la platja amb la corresponent infraestructura de formigó i les connexions d’aigua salada i l’electricitat pels motors.

 

Així mateix és fer una construcció a la punta de la Tordera per allotjat els transformadors elèctrics i els aparells de control dels 10 pous.

Els contats temporals han posat en perill la instal·lació i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) hi ha hagut d’intervenir amb inversions milionàries. Finalment es va optar per canviar el sistema de captació d’aigua i traslladar tota la infraestructura a una zona protegida dels temporals.

En aquests moments, totes les restes dels pous, els tubs i les connexions elèctriques han quedat al descobert amb el conseqüent perill per a les persones i la imatge que es dóna a la zona de  S’Abanell.

L’Agència catalana de l’Aigua ha demanat i obtingut l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat per “executar les obres de neteja de restes de les canonades, pedres i de materials a la platja de S’Abanell (…) d’acord amb les condicions de la Proposta de Resolució”.

En l’esmentada Proposta de Resolució consta que “L’actuació té per objectiu retirar totes les canonades, conduccions elèctriques i primes de formigó en origen soterrats però que han anat aflorant arran dels últims episodis des dels temporals de 2010”.

En la Proposta de Resolució, fruit de la petició de l’ACA, no s’esmenta la retirada de la construcció existent a la punta de la Tordera, en la seva desembocadura i que allotjava els transformadors i equips elèctrics que subministraven l’energia elèctrica als pous que ara es retiraran.

Tampoc s’esmenta la retirada del tram de la línia elèctrica d’alta tensió que subministrava el corrent a l’esmentada instal·lació ni a les canonades de pujada de l’aigua salada, ara en desús, que transcorre pel marge esquerra del riu Tordera.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1)   Requerir a l’Agència Catalana de l’Aigua la màxima celeritat en les obres de neteja de les restes de la platja de S’Abanell  del delta de la Tordera que té autoritzades.

2)   Instar l’Agència Catalunya de l’Aigua a tramitar i executar la retirada de la construcció existent a la punta de la Tordera, en la seva desembocadura, i que allotjava els transformadors i equips elèctrics que subministraven l’energia elèctrica als pous.

3)   Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a tramitar i retirar la línia elèctrica i la canonada d’aigua salada del marge esquerra del delta del riu Tordera, ara en desús.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2011

Dolors Camats Luis                                                       Joan Boada Masoliver

Portaveu del GP d’ICV-EUiA                                     Diputat del GP d’ICV-EUiA