Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juny

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juny. Començarà demà a la sala de plens de l’Ajuntament a partir de les 20 hores

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents als dies 29 de maig de 2014 i 12 de juny de 2014.
2. Donar compte de sentències judicials.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

3. Aprovar el plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions instal·lacions.

4. Declaració de compatibilitat sol·licitada per l’empleada d’aquest Ajuntament, Sra. Isabel Giménez Creixell.

5. Resoldre el recurs de reposició interposat per Transportes Pujol y Pujol SL contra l’acord de Ple de data 24 de maig de 2014.

6. Resoldre les al·legacions presentades durant el període d’informació pública de la modificació del Reglament orgànic municipal i aprovar-lo definitivament.

7. Designar les dues festes locals per a l’any 2015.

II Part de control

8. Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Blanes per recuperar el Patronat Municipal de Turisme o crear un consell municipal de turisme.

9. Moció que presenta el grup municipal de CiU al Ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de juny sobre el manifest L’hora de decidir.

10. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa-Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes per a la posada en marxa d’un ateneu popular a les antigues instal·lacions del camp de futbol dels Pins.

11. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa-Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes amb motiu de la commemoració del Dia de l’orgull LGTBI i feminista.

12. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa-Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes per una reforma constitucional i la convocatòria d’un referèndum sobre la monarquia i per l’inici d’un procés constituent cap a la república.

13. Precs i preguntes.