Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’abril

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’abril; dijous 24 d’abril a partir de les 20 hores

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1.- Aprovació de l’acta de la sesió anterior, corresponent al dia 27 de març de 2014.

2.- Donar compte de sentències judicials.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3.- Aprovació provisional de l’expedient de modificació del Pressupost municipal 2014.

Propostes d’acorde la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

4.-Fixar els 2 dies festius addicionals d’obertura comercial de l’any 2014.

5.- Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració subscrit en data 8 d’octubre de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Catalunya Banc SA, per promoure l’ocupació d’habitatges per destinar a lloguer assequble.

6.- Sol·licitud d’autorització prévia a la desafectació: a) De l’edifici situat al carrer Vila de Lloret 96, situat en el recinte de l’antiga escola Carles Faust i b) De l’antiga escola Carles Faust.

7.- Prorrogar la concessió administrativa per a prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers de Blanes,adjudicat a Transportes Pujol y Pujol SL.

8.- Modificació del Reglament d’ús dels recursos i sistemes imformàtics de l’Ajuntament de Blanes.