anuncio_erc

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’abril

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’abril; dijous 24 d’abril a partir de les 20 hores

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1.- Aprovació de l’acta de la sesió anterior, corresponent al dia 27 de març de 2014.

2.- Donar compte de sentències judicials.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3.- Aprovació provisional de l’expedient de modificació del Pressupost municipal 2014.

Propostes d’acorde la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

4.-Fixar els 2 dies festius addicionals d’obertura comercial de l’any 2014.

5.- Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració subscrit en data 8 d’octubre de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Catalunya Banc SA, per promoure l’ocupació d’habitatges per destinar a lloguer assequble.

6.- Sol·licitud d’autorització prévia a la desafectació: a) De l’edifici situat al carrer Vila de Lloret 96, situat en el recinte de l’antiga escola Carles Faust i b) De l’antiga escola Carles Faust.

7.- Prorrogar la concessió administrativa per a prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers de Blanes,adjudicat a Transportes Pujol y Pujol SL.

8.- Modificació del Reglament d’ús dels recursos i sistemes imformàtics de l’Ajuntament de Blanes.