Ordre del dia del ple de gener de l’Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de gener, previst per a les 20 hores del dijous 30 de gener

I  Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents als dies 24 d’octubre de 2013, 19 de novembre de 2013, 28 de novembre de 2013 i 19 de desembre de 2013.
2. Donar compte de sentència judicial.
3. Donar compte del decret núm. 2013002369, de 27 de desembre de 2013.

4. Donar compte d’acord adoptat per l’Ajuntament de Lloret de Mar de data 9 de desembre de 2013.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

5. Expedient número 004329/2013. Resolució de reclamacions presentades contra l’acord d’aprovació provisional del Pressupost general per a l’exercici 2014.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

6. Autoritzar i delegar la contractació per a la construcció i explotació d’un camp de futbol a la Ciutat Esportiva de Blanes.
7. Aprovació provisional del projecte de modificació puntual del POUM en l’àmbit del Pla de Millora Urbana (PMU)-5 “Peixos Ros” i els àmbits dels sectors urbanitzables delimitats “SUD-7 – Costa Brava Centre”, i “SUD 8-Horta d’en Beia”.

II Part de control

8. Moció que presenta el grup municipal del PSC, el grup municipal d’EUiA-ICV i la regidora no adscrita per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres empreses.
9. Moció de suport que presenta el grup de CiU al ple de l’Ajuntament de Blanes a la proposició de llei per delegar a la Generalitat la competència de celebrar un referèndum, sobre el futur polític de Catalunya.
10. Moció que presenta el grup municipal del PSC i el grup municipal d’EUiA-ICV a l’Ajuntament de Blanes sobre la distribució del fons de cooperació local de Catalunya per a l’exercici 2013.
11. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Unida i Alternativa – Iniciativa per Catalunya Verds per impulsar l’activitat econòmica i reactivar els locals comercials buits.
12. Precs i preguntes.