Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes d’octubre

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’ajuntament de Blanes del mes d’octubre, que se celebrarà avui a partir de les 20 hores

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Donar compte de sentència judicial.

2. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local núm. 13/026-019, de data 11 de juliol de 2013.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3. Aprovació provisional de la imposició i ordenació de tributs i altres ingressos de dret públic per a la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2014 i altres acords complementaris.

4. Modificacions de crèdit del Pressupost municipal vigent.

5. Ratificar la declaració d’exempció de l’IBI per a l’any 2013 al Col·legi Sant Maria de Blanes Sagrada Família situat al carrer Santa Bàrbara 1 i al carrer Salut 24.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General i d’Urbanisme

6. Aprovació definitiva de la modificació del conveni urbanístic núm. 02/08 del POUM de data 27/06/2008, dels Srs. Rocafort.

7. Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana Molí d’Avall.

8. Modificació de la relació de llocs de treball.

9. Modificació de la gestió de determinades absències al lloc de treball.

10. Modificació del capítol I del pressupost municipal 2013.

11. Aprovar de nou inicialment la nova ordenança reguladora de la neteja viària i de la gestió dels residus.

II Part de Control

12. Moció que presenta el grup municipal EUiA-ICV de rebuig a la reforma de les pensions del govern de l’estat.

13. Moció que presenta el grup municipal EUiA-ICV sobre l’aprovació de les futures pliques de serveis de l’Ajuntament de Blanes.

14. Moció que presenta el grup municipal EUiA-ICV, en representació de les associacions de veïns de Blanes, per a la recuperació dels serveis sanitaris a la Selva Marítima.

15. Precs i preguntes.