Comunicat de l’Ajuntament de Blanes sobre la reunió amb afectats pel rebut de l’aigua

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

En relació amb la informació publicada ahir, l’Ajuntament de Blanes ens ha enviat el següent comunicat:

Respecta a la reunió mantinguda amb persones de segona residència, des del Govern Municipal, atenent a la seva demanada es va organitzar una reunió amb tots els grups municipals i, entre moltes altres qüestions, s’els va comunicar que s’ha modificat l’ordenança que va entrar en vigor l’1 de gener de 2013 ja que presentava disfuncions que afectaven a col·lectius vulnerables (persones grans, persones joves, persones que viuen soles, etc).

També es va aprofitar per explicar-los les característiques de la modificació que està en tràmit, que són:

– Tots els habitatges paguen el mateix preu pel consum.
– L’establiment d’una única quota de servei per a tots els habitatges
– L’establiment de bonificacions / gravàmens en funció de l’ús de l’habitatge
– La classificació dels habitatges com ho fa l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), concretament en:

o Habitatges principals. Residència habitual i permanet de les persones amb un consum d’aigua regular durant tot l’any. Aquests habitatges tindran bonificació de la quota de servei.
o Habitatges secundaris. Residències d’ús esporàric i consum variable.
o Habitatges buits. Residències no utilitzades. Es penalitzarà la quota de servei llevat que l’habitatge es destini a lloguer social.

També es va posar de manifest, entre moltes altres qüestions, que la Constitució Espanyola garanteix, exclusivament, el dret a l’habitatge «principal» i que les lleis tributaries permeten graduar les taxes en funció del poder adquisitiu de les persones.

L’Ajuntament entén les circumstancies exposades per les persones presents a la reunió però entén que s’ha de protegir i garantir, amb bonificacions, els habitatges principals i les famílies que hi viuen o aquells habitatges vuits destinats a ser habitatge principal. En el benentès que els habitatges principals poden ser de propietat o de lloguer.

Ajuntament de Blanes