Al·legacions de la CUP de Blanes a l’Ordenança Reguladora de Neteja i Residus

Neteja viaria de Blanes

Neteja viaria de Blanes

Després d’haver-se publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona el passat 12 de juny l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la neteja viària i la gestió dels residus de Blanes, aprovada inicialment per Ple el 30 de maig, i una vegada sotmès al tràmit d’informació pública, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Blanes hem presentat les següents al·legacions a aquesta normativa, que fem públiques en la seva totalitat.

Al·legacions

PRIMERA.- SUBSTITUCIÓ PARÀGRAF 4 EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Es proposa canviar el primer punt, on diu “La participació ciutadana” per ”La corresponsabilitat de la ciutadania”.

Canviar el segon punt, on diu “Aquesta participació ciutadana” per “Aquesta responsabilitat compartida entre Ajuntament i ciutadania”.

Justificació: No s’adiu al redactat anterior. El que es vol donar a entendre es recull al paràgraf anterior al punt e, sinó, es contradiu amb el punt b.

SEGONA.-ADDICIÓ A L’ARTICLE 2.3 – L’AJUNTAMENT TAMBÉ AFAVORIRÀ LES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE NETEJA PÚBLICA I GESTIÓ DE RESIDUS QUE REALITZIN LES ENTITATS.

Es proposa afegir “i entitats” després de “particulars per iniciativa pròpia”.

Justificació: Són moltes les entitats que participen d’activitats per sensibilitzar o fer neteges a platges o espais del municipi.

TERCERA.- ADDICIÓ A L’ARTICLE 2.4 – L’AJUNTAMENT HA DE FOMENTAR EL CONEIXEMENT SOBRE L’IMPACTE AMBIENTAL I LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS SOBRETOT EN L’ÀMBIT EDUCATIU.

Afegir “especialment a l’àmbit educatiu” després de “coneixement per part dels ciutadans”.

Justificació: L’àmbit escolar és el més adient per a la sensibilització en el reciclatge i la producció de residus.

QUARTA.-MODIFICACIÓ ARTICLE 2.5 – L’AJUNTAMENT FACILITARÀ L’ESTRUCTURES NECESSÀRIES PER TAL QUE CIUTADANS I EMPRESES PUGUIN COMPLIR LES OBLIGACIONS DERIVADES DE L’ORDENANÇA.

Canviar el redactat on diu “L’Ajuntament ha de posar mitjans a l’abast” per “L’Ajuntament mantindrà i disposarà les infraestructures necessàries per garantir el compliment de les obligacions derivades de l’ordenança,”

Justificació: Per poder complir les exigències de l’ordenança com les especificades a l’article 7 punts 1 i 3, cal que existeixin infraestructures habilitades.

Instal·lacions de l'empresa Nora a Blanes

Instal·lacions de l’empresa Nora a Blanes

CINQUENA.- NOU ARTICLE 2.6 – OBLIGACIÓ D’INFORMAR SOBRE LA NOVA ORDENANÇA I QUALSEVOL MODIFICACIÓ QUE ES PRODUEIXI.

Afegir com a punt 6 “L’Ajuntament donarà a conèixer la nova ordenança i els acords de Junta de Govern que en modifiquin el seu contingut. El text complert amb els canvis realitzats es podrà trobar a la pàgina web de l’Ajuntament”.

Justificació: Per tal d’acomplir el títol de l’article 2, “Foment de les conductes cíviques en matèria de neteja i residus”, és imprescindible que els habitants coneguin l’ordenança i les seves modificacions.

SISENA.- NOU CAPÍTOL – NECESSITAT DE DESENVOLUPAR UN CAPÍTOL DE CARÀCTER GENERAL ON S’EXPOSIN LES OBLIGACIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT EN L’ÀMBIT DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA.

Justificació: Aquesta ordenança presenta, al títol 2, un gran buit pel que fa a les competències de l’Ajuntament.

– El títol 3 recull totes les obligacions en l’àmbit de gestió de residus per part de l’Ajuntament, mentre que al títol 2 hi són inexistents.

– A l’exposició de motius es detallen tant el compromís com el seguit de lleis que desenvolupen l’obligatorietat per part de l’Ajuntament de donar el servei de neteja. Tot i que quedi recollit normativament, cal detallar de quina manera es portarà a la pràctica aquesta neteja.

– L’article 2 especifica actuacions i accions que, conjuntament amb la ciutadania, facin que la gestió sigui àgil. En conseqüència, l’Ajuntament ha de definir aquestes actuacions.

SETENA.- SUPRESSIÓ ARTICLE 8.4 – PROHIBICIÓ ESTABLERTA EN UNA ALTA ORDENANÇA MUNICIPAL.

Suprimir la primera part d’aquest punt, “Es prohibeix donar de menjar als animals, especialment gats i coloms, als espais públics, en especial als carrers, jardins i zones verdes sense autorització municipal.”

Justificació: El fet de donar de menjar a animals als espais públics no s’escau en aquesta ordenança.

VUITENA. ADDICIÓ ARTICLE 13 – L’AJUNTAMENT HA D’ASSUMIR EL COST I LES DEPSESES GENERADES EN LA ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS QUE HAGIN ESTAT ORGANITZADES PER ENTITATS CULTURALS, FESTIVES I CÍVIQUES SENSE ÀNIM DE LUCRE

Afegir un nou punt que digui: “L’Ajuntament assumeix la neteja i la recollida d’escombraries dels espais públics on se celebrin actes culturals, festius i cívics organitzats per entitats sense ànim de lucre”.

Justificació: No s’ha de cobrar per aquests serveis a les entitats que realitzen actes d’interès cultural. El teixit associatiu blanenc, que cobreix un ampli ventall d’àmbits d’actuació (educatiu, oci, cultural , social, assistencial, etc.), enriqueix la vida cultural i social de la vila mitjançant les seves activitats. Tenint en compte que aquestes activitats molt sovint complementen i/o amplien les ofertades pel propi Ajuntament, considerem que el servei de neteja associat a aquestes ha de ser assumit per l’Ajuntament.

NOVENA. ADDICIÓ ARTICLE 17.3 – ELS CARTELLS FIXATS EN ELS LLOCS HABILITATS, QUE NO NECESSITEN AUTORITZACIÓ PER SER PENJATS, NO HAURAN DE SER RETIRATS UNA VEGADA TRANSCORREGUT L’ACTE.

Afegir “col·locats en zones no habilitades” darrera de “Les pancartes i cartells” de manera que digui “Les pancartes i cartells col·locats en zones no habilitades anunciant actes”

Justificació: Entenem que a les zones habilitades es poden penjar pancartes i cartells sense autorització.

DESENA. ADDICIÓ ARTICLE 17 – OBLIGACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ASSUMIR LA NETEJA PERIÒDICA DE LES ZONES HABILITADES PER ENGANXAR CARTELLS.

Afegir un nou punt que digui: “L’Ajuntament assumeix la neteja periòdica de les zones habilitades per enganxar cartells”

Justificació: Si es garanteix que les zones habilitades estan en condicions, afavorirem que no s’enganxin cartells fora de les zones habilitades.

ONZENA. SUPRESSIÓ ULTIM PUNT DE L’ARTICLE 26.D – OBLIGACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’EVITAR QUE ELS CONTENIDORS ESTIGUIN SATURATS.

Supressió de “En cas que la capacitat dels contenidors estigui exhaurida, no es podran abandonar residus fora dels contenidors, s’hauran de dipositar els residus en uns altres contenidors de la mateixa fracció que no estiguin saturats o bé portar-los a la Deixalleria municipal.”

Justificació: Tal i com manifesten els articles 2.5 i 20.1, l’ajuntament té la obligació d’evitar el col·lapse de la capacitat dels contenidors reforçant el servei de recollida en dates assenyalades per tal de facilitar a la ciutadania l’exercici de la responsabilitat que aquesta ordenança li atorga a l’exposició de motius.

DOTZENA. SUPRESSIÓ ARTICLE 28.2 – ELIMINACIÓ DE LA PROHIBICIÓ D’ABANDONAR RESIDUS FORA DELS CONTENIDORS SEMPRE I QUAN ELS CONTENIDORS ESTIGUIN SATURATS.

Supressió de l’última part de la frase: “tot i que aquests estiguin saturats”

Justificació: Tal i com manifesten els articles 2.5 i 20.1, l’ajuntament té la obligació d’evitar el col·lapse de la capacitat dels contenidors reforçant el servei de recollida en dates assenyalades per tal de facilitar a la ciutadania l’exercici de la responsabilitat que aquesta ordenança li atorga a l’exposició de motius.

TRETZENA. ADDICIÓ ARTICLE 27.1 – OBLIGACIÓ D’INFORMAR DE LES MODIFICACIONS.

Afegir al final del punt la següent anotació: “L’Ajuntament ha de garantir el coneixement de les modificacions d’aquests annexes per part de la ciutadania”.

Justificació: Aquesta al·legació complementa l’al·legació núm. 5. L’actual redactat no respon als principis en els quals s’inspira aquesta Ordenança, especialment els exposats als punts b i c de l’Exposició de motius.

CATORZENA. ADDICIÓ ARTICLE 30.1 — OBLIGACIÓ D’INFORMAR DE LES MODIFICACIONS.

Afegir al final del punt la següent anotació: “L’Ajuntament ha de garantir el coneixement de les modificacions d’aquests annexes per part de la ciutadania”.

Justificació: Aquesta al·legació complementa l’al·legació núm. 5. L’actual redactat no respon als principis en els quals s’inspira aquesta Ordenança, especialment els exposats als punts b i c de l’Exposició de motius.

QUINZENA. SUPRESSIÓ ARTICLE 72.B — TIPIFICACIÓ ESTABLERTA EN ALTRES ORDENANCES MUNICIPALS.

Supressió de tot el punt.

Justificació: La normativa relativa a la realització de pintades i grafits i a la col·locació d’elements tals com rètols, cartells, pancartes i altres elements anàlegs en els elements de mobiliari urbà, façanes i via pública queda contemplada en els articles 9.1 i 12.1 de l’Ordenança de civisme.

SETZENA. SUPRESSIÓ ARTICLE 72.C – TIPIFICACIÓ ESTABLERTA EN ALTRES ORDENANCES MUNICIPALS.

Supressió de tot el punt.

Justificació: La normativa relativa a la realització de pintades i grafits i a la col·locació d’elements tals com rètols, cartells, pancartes i altres elements anàlegs en els elements de mobiliari urbà, façanes i via pública queda contemplada en els articles 9.1 i 12.1 de l’Ordenança de civisme.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment,

SOL·LICITEM: Que es tingui per presentat el present escrit d’al·legacions sobre l’Ordenança municipal reguladora de la netejar viària i la gestió dels residus del municipi de Blanes, aprovada inicialment en sessió de data de 30 de maig del 2013, s’admeti, i previs els tràmits legals que corresponguin, s’admetin les al·legacions efectuades, i en conseqüència, es modifiqui l’articulat actual de l’ordenança de conformitat amb els que es demana en cadascuna de les al·legacions presentades.

Blanes, 11 de juliol del 2013
Candidatura d’Unitat Popular de Blanes