Tordera disposa d’un equip d’agents cívics per promoure bons hàbits a l’espai públic

Un col·lectiu de 12 persones formarà part, a partir d’aquest mes, de l’equip d’agents cívics de Tordera. Aquestes persones, que s’han contractat a través d’un Pla d’Ocupació i que depenen de la Regidoria de Participació Cituadana, s’encarregaran d’informar i conscienciar la població sobre els hàbits cívics i higiènics especialment en l’espai públic i de manera secundària, en l’espai privat de les llars i les comunitats.

Els agents cívics actuaran en aquells àmbits de la vila i urbanitzacions on hi ha més presència ciutadana i/o especialment en els punts on es detectin actituds incíviques reiterades.

Els objectius principals dels agents cívics passaran per sensibilitzar els ciutadans sobre la importància del civisme i per informar aquelles persones que no actuïn correctament de quin és el comportament adequat donant a conèixer les ordenances municipals, prioritàriament l´ordenança de civisme i convivència.

Els 12 agents, que treballaran al carrer, estaran localitzats en els espais públics com ara els parcs, els carrers, les places, els equipaments públics, les àrees comercials, els mercats, les fires, etc. També puntualment realitzaran tasques de sensibilització i d´informació a les associacions, als comerços i a les escoles de la vila.

Des de l’Ajutnament de Tordera es pretén que la figura de l´agent cívic es consideri com la d´un informador i no com la d´un agent controlador o sancionador. En els casos que sigui necessari, els agents podran alertar els cossos de seguretat ja que aquests són els qui tenen potestat per multar o identificar els infractors.  El caràcter proper i accessible de l´agent cívic ha de permetre que es detectin actituds incíviques i es posin en coneixement de l´Ajuntament.  La coordinació dels agents cívics estarà en contacte amb els diferents serveis municipals i d’aquesta manera es podrà agilitar la resposta davant actituds incíviques.

Funcions de l’agent cívic

Els agents hauran de vetllar pel civisme en l´ús i la conservació dels espais públics, sensibilitzant, divulgant els usos correctes de l´espai públic i informant dels serveis a l´abast del ciutadà, així com detectant i reduint les actituds incíviques.
L’equip també promourà l’ús racional del vehicle privat, informant de la conveniència de respectar la senyalització viària especialment en aparcaments, zones reservades a minusvàlids, zones de càrrega i descàrrega o passos de vianants.
Els agents també hauran de detectar deficiències en el mobiliari per al seu posterior avís als serveis municipals i poder procedir a les reparacions que s´escaiguin, així com explicar a la ciutadania la conveniència de respectar l´espai i el material públic.
Una altra de les funcions de l’equip serà controlar les entrades i sortides de les escoles (ajudant a canalitzar els fluxos de persones que entren i surten alhora dels centres escolars i conscienciant els conductors de la necessitat d´extremar les mesures de precuació).
Les funcions dels agents cívics també passaran per la promoció del reciclatge, la recollida selectiva, la informació sobre l’ús correcte dels contenidors i la deixalleria i la normativa sobre animals de companyia.
Finalment, els agents atendran dubtes i suggeriments de la ciutadania i col•laboraran a les campanyes municipals encaminades a la millora de la convivència i a la preservació del medi ambient.

Més que veure resultats a curt termini, amb el pla d’agents cívics la Regidoria de Participació Ciutadana pretén donar a conèixer i adquirir uns hàbits d´higiene i de civisme entre la ciutadania que tinguin continuïtat.