Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de gener

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de Blanes

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de gener. Se celebrarà a la sala de plens  a partir de les 19 hores

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 22 de desembre de 2015

2. Donar compte de sentència judicial

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General, d’Urbanisme i d’Hisenda 

3. Intercanvi de titularitat amb la Generalitat d’uns trams de la carretera GI-600 i de l’avinguda Europa.

4. Aprovació provisional del projecte de modificació puntual de l’article 56 de la normativa urbanística del POUM, relatiu a la previsió de places d’aparcaments de les edificacions.

5. Ratificar la resolució d’Alcaldia de data 12 de gener de 2016 d’aprovació de l’Estratègia DUSI de l’Àrea Urbana “Parc Els Padrets” i sol·licitud de subvenció FEDER

6. Aprovació d’un conveni amb Tekefónica Móviles España SA, per a la cessió d’ús d’un terreny per a la instal·lació d’un equip de telecomunicacions.

7. Creació d’un Registre de Grups d’interès.

8. Donar compte de la renúncia de la 1a tinent d’alcalde, Meritxell Salarich Sánchez, i de la regidora, Susana Ramajo Ábalos.

II Part de control

9. Precs i preguntes.